10 32 gewenscht is. Niettegenstaande de herhaalde waarschuwingen en vele processen-verbaal in de afgeloopen jaren, werd bij talrijke slagers worst aangetroffen, die niet aan de gestelde eischen vol deed. Ter zake van het ten verkoop in voorraad hebben van kunstmatig gekleurde worst werd tegen 18 bereiders proces-ver- baal opgemaakt; 4 slagers werden geverbaliseerd, omdat zij in hun worst belangrijk meer dan 4 zetmeel hadden verwerkt. Alhoewel deze laatste vervalsching voor de gezondheid onscha delijk is, moet ze toch als een niet te tolereeren winstbejag ten zeerste veroordeeld worden. Bij een tweetal bereiders werd leverworst aangetroffen, waar in meer dan 1 boorzuur aanwezig was, reden waarom proces verbaal werd opgemaakt. Meermalen werd geconstateerd, dat slagers bij de bereiding van hun leverworst stoffen bijmengen, waarvan ze niet bij benadering de samenstelling kennen en die daarbij is gelet op de naleving van de voorschriften van het Al gemeen Besluit (Warenwet). Het totaal aantal inspecties van visch aangetroffen in win kels, op den openbaren weg en op markten bedroeg: 12809, waarbij 19407 partijen visch zijn gekeurd. Het aantal afgekeurde voorraden bedroeg 208, terwijl aan 347 vischverkoopers een waar schuwing is gegeven. Gekeurd werden 8961 partijen versche visch, 5037 partijen gerookte visch, terwijl de partijen gebakken, gezouten, gecon serveerde en gedroogde visch onderscheidenlijk bedroegen: 84, 3266, 1958 en 101. De 208 partijen visch, welke zijn af gekeurd, bestonden uit: 38 partijen versche visch; 83 gerookte visch; 26 gebakken visch; 49 gezouten visch; 12 geconserveerde visch. Dit jaar zijn geen processen-verbaal opgemaakt wegens het verkoopen van visch, welke in ondeugdelijken toestand verkeerde. In de volgende gemeenten werd visch af gekeurd, te weten: ’s-Gravenhage 175 partijen, Delft 7 partijen, Gouda 14 partijen, ’s-Gravenzande 1 partij, de Lier 2 partijen, Monster 1 partij, Noordwijk 1 partij, Waddinxveen 2 partijen, Wassenaar 4 par tijen, Wateringen 1 partij. Bedrog in den verkoop van visch werd ook dit jaar gecon stateerd, nl. het verkoopen van gerookte z. g. blauwe leng als zeepaling en van mooten koolvisch als zalm. 19. Vleeschwaren Bij het chemisch onderzoek der talrijke monsters worst bleek en -extracten, duidelijk, hoezeer een toezicht op de fabricage van deze eetwaren a. Worst. VERSLAG VAN DEN KEURINGSDIENST VAN WAREN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 185