10 33 b. Vleeschr extracten. en drink waren. hun door den reiziger van den fabrikant van het middel onder een fantasienaam zijn aangepraat. Het spreekt van zelf, dat de slager niet vrij uitgaat, indien blijkt, dat hij bij gebruik van be doelde stoffen de voorschriften van het Vleeschwarenbesluit overtreedt. Behalve bovengenoemde processen-verbaal, werden vele waar schuwingen voor diverse overtredingen van het Vleeschwaren besluit uitgereikt. Bij de bepaling van de verhouding van het proeentisch water- gehalte tot het proeentisch gehalte aan organisch nietvet bleek over ’t algemeen in worst een niet te groote hoeveelheid water verwerkt te zijn. Een monster worst, ingezonden door den directeur van den Gemeentelijken Keuringsdienst van Vee en Vleesch te Delft, bleek te voldoen aan de in het Vleeschwarenbesluit gestelde eischen. Een partij vleeschextract werd uit den handel genomen, om dat zij geen aantoonbare hoeveelheid vleeschbestanddeelen be vatte. De bouillonblokjes, welke werden onderzocht, bleken aan de gestelde eischen te voldoen. Op verzoek van de directie van het Gemeentelijk Bouw- en 20. Water. Woningtoezicht te ’s-Gravenhage zijn 5 monsters water genomen en onderzocht. De middelen van watervoorziening leverden in 3 gevallen deugdelijk water op, in 2 gevallen werd een hernieuwd onderzoek in den zomer noodig geoordeeld. Eén monster welwater ontleend aan een put, gelegen in het bedrijf van een melkverkooper, bleek ondeugdelijk. De pomp is verwijderd. In verband met de bepalingen in het Consumptieijsbesluit zijn 8 monsters water bij ijsbereiders onderzocht. In gevallen, dat het water onbetrouwbaar was, is eerst toestemming tot het bereiden van consumptieijs gegeven, nadat een middel van watervoor ziening, dat deugdelijk water opleverde, aanwezig en de pomp verwijderd was. Tot de rubriek andere eetwaren en dranken behooren mon- 21. Andere eet- sters eet- en drinkwaren, welke niet onder één der vorige groepen thuisbehooren, zooals wild en gevogelte, snoepgoed, ijspoeder, soep, alcoholvrije dranken e. d. Verschillende van deze waren zijn aan de consumptie onttrokken als verkeerende in ondeugde- lijken toestand. Zoo werd o. a. een voorraad erwtensoep, welke langs den openbaren weg werd verkocht, afgekeurd als zijnde bedorven. VERSLAG VAN DEN KEURINGSDIENST VAN WAREN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 186