10 34 1. 2. 3. en als waren aangewrezen artikelen. a. Wasch- middelen. b. Huishoude lijke arti kelen. c. Kapok. 22. Artikelen be- De zeeppoeders voldeden over het algemeen aan de eischen doeld in art. 1 gesteld in het Wasehmiddelenbesluit; één monster voorzien van der Warenwet de aanduiding „1”, d. w. z. eerste soort, had een vrij belangrijk lager percentage vetzuren dan is voorgeschreven (35%). De monsters soda en sel de sonde waren deugdelijk; aanmer king is gemaakt op een waschmiddel, dat waterglas bevatte, zonder dat hiervan op de verpakking melding was gemaakt. Enkele etensstampers en theezeefjes bleken geen schadelijke metalen te bevatten. Bij onderzoek van 35 monsters kapok bleken deze in het algemeen te voldoen aan de eischen met betrekking tot deze waar in het Kapok besluit gesteld. Een als kapok aangeduide waar bleek slechts een klein percentage kapok te bevatten, wes halve de etiketten werden verwijderd en dén winkelier werd aangezegd een aanduiding op de waar aan te brengen zooals het Kapokbesluit voorschrijft nl. Gemengde kapok met bijvoe ging van het percentage van het mengsel aan kapok, b.v. Ge mengde kapok 30 procent kapok. 23. Diverse mon- a. Klachten van particulieren. sters. Het aantal klachten door particulieren ingezonden was kleiner dan verleden jaar nl. 104 (in 1930 128). Zij hadden be trekking op de volgende voedingsmiddelen: alcoholhoudende dranken: 1; brood en beschuit: 7; cacao en chocolade: 4; gebak en suikerwerk: 6; groenten, vruchten en zaden: 12; jam en vruchtensappen: 2; kaas: 8; koffie, thee en surrogaten: 5; mieel en grutterswaren: 5; melk- en melkproducten: 8; spijsoliën en -vetten: 6; suiker, stropen en honing: 4; andere eet- en drink waren: 4; als waren aangewezen artikelen: 5; visch: 27. Deze klachten gaven in 8 gevallen aanleiding tot het buiten consumptie brengen van den bij den verkooper aanwezigen voor raad, terwijl éénmaal proces-verbaal is opgemaakt. b. Onderzoekingen voor gemeentelijke instellingen. Het water der drinkwaterleiding der gemeente ’s-Graven- hage wordt ten minste éénmaal per week chemisch en bacteriologisch onderzocht; de uitkomsten dezer onder zoekingen worden iedere maand aan den directeur der Duinwaterleiding meegedeeld. Voorts is op verzoek van den directeur der Duinwater leiding in 302 monsters het gehalte aan chloriden bepaald. Het lichtgas der gemeente ’s-Gravenhage wordt wekelijks onderzocht; de resultaten worden wekelijks aan den di recteur van het Gasbedrijf meegedeeld. De directeur van het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoe zicht te ’s-Gravenhage verzocht 5 maal het onderzoek van water van een put. VERSLAG VAN DEN KEURINGSDIENST VAN WAREN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 187