10 35 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. Het Gemeentelijk Electrisch Bedrijf van ’s-Gravenhage zond ter onderzoek in: 3 monsters motorolie; 1 monster koelwater; 1 monster poeder uit een ketel; 4 monsters transformatorenolie; 1 monster water uit warmwaterreservoir; 3 monsters poeders uit waterleidingbuizen. De dienst der Gemeentewerken te ’s-Gravenhage zond ter onderzoek in: 10 monsters water bestemd voor verschillende doel einden; 3 monsters rioolwater. De Gemeentelijke Reinigingsdienst te ’s-Gravenhage ver zocht het onderzoek van 1 monster benzine. Van het Openbaar Slachthuis te ’s-Gravenhage werden ter onderzoek ontvangen twee monsters melk. Het Gemeentelijk Ziekenhuis te ’s-Gravenhage bood ter onderzoek aan één monster koffiestroop. Voor de Waterleiding te Wassenaar zijn onderzocht twee monsters water aan de drinkwaterleiding onttrokken. Voor verschillende diensten zijn onderzocht monsters melk. Voor de Zweminrichting te Naaldwijk werd 1 monster water van die inrichting onderzocht. c. Contröle-onderzoekingen. 1. Aan monsters vruchten op sap is nagegaan of het suiker gehalte van het sap, dat de vruchten omgeeft anders was dan van het mengsel vruchten met sap. Bij onderzoek bleek dat het gehalte aan suiker in beide gevallen prac- tisch gelijk was. 2. Alcaliteit van melk en melkpoeder. Bij de bepaling van de alcaliteit van de asch van melk, verkregen door vooraf aan de melk een bekende hoeveelheid aleali toe te voegen, ten einde de vorming van pyrophosphaten tegen te gaan, werden uitkomsten verkregen, welke schommelden tus- schen 2.84.0 cm3 N. loog per 100 gram melk. Ter beoor- deeling of bij de bereiding van melkpoeder natrium bicarbonaat aan de melk resp. taptemelk was toegevoegd, is 'een bepaling van de alcaliteit der asch dus niet ge schikt, immers de alcaliteit van melkasch loopt sterk uit een, zoo zelfs, dat aan melk met een lage alcaliteit der asch vrij veel aleali (nl. 1 cm3 N. loog per 100 cm3 melk) kan worden toegevoegd, alvorens de alcaliteit der asch VERSLAG VAN DEN KEURINGSDIENST VAN WAREN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 188