10 44 f 121.754,48 6.900,58 6.293,76 De werkelijke kosten over 1931 hebben dus bedragen f 114.853,90 Te verminderen met het batig saldo van het jaar 1929, ten bedrage van ADMINISTRATIEF OVERZICHT der rekening van den Keuringsdienst van Waren voor het gebied ’s-Gravenhage over 1931. 90,— 559,32 Blijft f 108.560,14 Dit is f 4.944,60 beneden het volgens de begrooting voor 1931 gestorte bedrag. Dit batig saldo wordt in mindering gebracht op de begroo ting voor 1933. Het aandeel van het Rijk in de rente en afschrijving (onder scheidenlijk f 4.034,95 en f 1.133,06) van de uitbreidingskosten van den Dienst is begrepen in de in artikel VI van de Baten der Bedrijfsrekening opgenomen Rijksbijdrage. Omtrent de rekening van den Keuringsdienst van Waren voor het gebied ’s-Gravenhage over 1931 valt het volgende op te merken. De bijdragen van het Rijk, de Centrale gemeente en de Kringgemeenten in de kosten van den Keuringsdienst bedroe gen volgens de begrooting voor 1931f 113.504,74 De bijdrage voor elke gemeente afzonderlijk werd berekend naar het aantal inwoners op 31 December 1929 (Prov. Blad No. 46 van 1930). Zie de Specificatie van de Bedrijfsrekening, artt. IV en V der Baten. De uitgaven bedroegen in totaal De ontvangsten, bestaande uit: Vergoeding door de Gemeente voor speciale onder zoekingen ten dienste van Gemeentelijke instel lingen en bedrijvenf 3.214,50 Vergoedingen voor speciale onderzoekin gen ten dienste der Kringgemeenten Rente van kasgeld Inhoudingen voor gebruik van dienst woning, vuur en licht door personeel 54, Verhaal van pensioensbijdragen 2.982,76 VERSLAG VAN DEN KEURINGSDIENST VAN WAREN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 196