10 45 Van artikel I der Lasten „Algemeene onkosten” werd het bedrag, voor volgnr. 5 „Water, gas en electriciteit” geraamd, met f 99,70 overschreden voor hooger gasverbruik. Bij eontroleering van den gasmeter is gebleken, dat het gas verbruik veel grooter was, dan de meter aangaf. In verband daarmede werd het over 1930 te weinig in rekening gebrachte gasverbruik, hetwelk door het Gem. Gasbedrijf matig is ge raamd op f 72,80, ten laste van dit jaar geboekt. Voor volgnr. 6 „Drukwerken” werd f 5,54 meer uitgegeven. Het eindcijfer, voor artikel I der Lasten geraamd, werd ech ter niet overschreden. In verband met de uitbreiding van het personeel met twee adjunct-keurmeesters, moest het aantal rijwielen met twee worden uitgebreid. De Dienst beschikt thans over 10 rijwielen. Voor onderhoud en reparatie dezer rijwielen was een bedrag van f 83,75 noodig, hetwelk op „Onderhoudskosten” is geboekt. Het bedrag, voor artikel II der Lasten „Onderhoudskosten” geraamd, werd met f 40,41 overschreden, als gevolg van eenige noodzakelijke herstellingen aan het gebouw. Van de Baten bleef artikel I „Vergoeding door de Gemeente voor speciale onderzoekingen ten dienste van Gemeentelijke instellingen en bedrijven” f 85,50 beneden de raming. Met ingang van 1 Januari 1931 werd de rente van de bij de Gemeente gedeponeerde gelden teruggebracht van 3 tot 2 ’sjaars. Als gevolg van dezen maatregel bleef art. VII „Rente van kasgeld” f 140,68 beneden de raming. Bij een totaal der kosten over 1931, groot f 114.853,90, en een aantal inwoners op 31 December 1929, groot 660.963, bedragen de kosten per inwoner over het jaar 1931 17,4 cent. Indien bij deze berekening het aandeel van het Rijk in de rente en afschrijving der uitbreidingskosten, ten bedrage van f 5.168,(zie artt. III en IV der Lasten van de Specificatie der Bedrijfsrekening) niet wordt medegerekend, bedragen de kos ten per hoofd 16,6 cent. Wordt de rente en afschrijving van het gebouw en den inventaris (stichtingskapitaal en uitbreidingskosten) buiten be schouwing gelaten, dan bedragen de overblijvende kosten over 1931 f 114.853,90 verminderd met f 19.612,65, is f 95.241,25 of per inwoner per jaar 14,4 cent. VERSLAG VAN DEN KEL’RINGSDIENST VAN WAREN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 197