I 15 waarvan alle of enkele leden door den Raad of door Bur gemeester en Wethouders zyn benoemd. 2. Commissie voor het nazien der rekeningen van de Ge meente en van de bedrijven en fondsen over 1930: Dr. W. J. Hartmann, W. Eijmers, Mr. D. J. I. van den Oever, H. Smits- kamp, J. Spiesz, D. van der Zee. De Commissiën, waarvan alle of enkele leden door den Raad Commissiën, of door Burgemeester en Wethouders zijn benoemd, waren op 1 Januari 1932 de volgende: Gemeentelijk Scheidsgerecht. Zie het verslag van deze instel ling (bijlage 1). Centrale Commissie van Overleg: leden, vertegenwoordigers van Burgemeester en Wethouders: Mr. Dr. S. de Vries Czn. (voorzitter), twee door het Instituut van Directeuren aan te wijzen directeuren, de Gemeentesecretaris en de chef der afdee- ling Sociale Zaken der Gemeentesecretarie; leden, vertegenwoor digers der volgende organisaties: Algem. Ned. Christel. Ambte- naarsbond, Afd. den Haag: L. H. Kurpershoek en W. J. Molier; Centr. Neder 1. Ambtenaarsbond, Afd. den Haag: W. Nieuwhoff en H. D. Pruim; Nationaal Verbond v. Gemeenteambtenaren, Afd. den Haag: J. W. M. Gorter en Th. B. V. Dill; Algem. R.-K. Ambtenaarsvereeniging, Afd. den Haag: P. J. van Oostveen en W. J. F. van Dijck; Nederl. Bond v. Personeel in Overheids dienst, Afd. den Haag: L. van Beekum en N. de Vries; Ned. Christel. Bond v. Personeel in Publieken Dienst, Afd. den Haag: G. Benschop en W. van der Have; Ned. R.-K. Bond van Over heidspersoneel „St. Paulus”, Afd. den Haag: E. J. Asselman en W. van Leeuwen; Haagsche Federatie van Personeel in Open baren Dienst: B. Lansink Jr. en G. van Loon; Algem. Bond van Overheidspersoneel in Nederland, Afd. den Haag: J. v. d. Knaap en A. J. Koelemij. Commissie ter beoordeeling van het zedelijk gedrag van per sonen met één of meer strafvonnissen, die voor plaatsing in Gemeentedienst of bij semi-Gemeentelijke instellingen in aanmer king wenschen te komen: H. T. Hoven, voorzitter; Mr. C. v. d. Zweep, L. van Beekum, J. A. H. de Voort, J. Boezer, secretaris, benevens bij toerbeurt twee van de directeuren der volgende takken van dienst: Duinwater leiding, Telephoondienst, Reini gingsdienst, Gasbedrijf, Plantsoenen, Gemeentewerken, Open baar Slachthuis en Electrisch Bedrijf. Commissie van Taxatie en Advies voor het Grondbedrijf. Zie het verslag van den Dienst der Stadsontwikkeling en Volks huisvesting (bijlage 17, bladz. 37). Schattingscommissie voor de RijksinkomstenbelastingI, le kantoor: J. F. Mansvelt Beck, Mr. F. L. F. de Veije, C. D. Wes seling en J. J. L. v. d. Pol; II, 3e kantoor: H. H. van Gogh Azn., L. Hoejenbos, E. G. van Hoogstraten en A. J. van Wijk; IV, 5e kantoor: J. J. de Niet, Mr. M. de Mos, M. Varkevisser en A. J.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 19