j 16 van Wijk; V, oud-LoosduinenC. van Spronsen Anthzn., Q. alle Rovers, M. van der Gaag en Q. A. Nederpel. Commissie van Advies in zake de straffen, opgelegd aan be stuurders van motorrijtuigen, waarmede wordt gestationneerd: Mr. W. Lunsingh Tonckens, voorzitter; Mr. A. E. J. Nysingh, plv. voorzitter; Ir. P. M. Montijn, J. W. van der Gun, J. W. van den Akker en J. H. B. Bokop, leden; J. M. H. Dolk, P. J. Erke- lens, C. Houtzager en H. A. Dijkstra, plv. leden; Mr. Dr. W. M. Westerman, secretaris; H. Robin, plv. secretaris. Commissie voor de Land- en Tuinbouwzaken: de Burge meester, voorzitter; J. Boezer, secretaris; A. van Dalen, J. van der Hout, Q. A. Nederpel, P. J. Koks, C. van Spronsen en J. Vreugdenhil. Bestuur der Gemeentelijke Arbeidsbeurs. Zie het verslag dezer instelling (bijlage 34). Commissie voor de Beroepskeuze. Zie het verslag van het Bureau voor Beroepskeuze (bijlage 35). Commissie van Advies uit de Vakcentrales voor Steunkwes- ties: L. Hoe jen bos, voorzitter; H. A. Dijkstra, W. A. van Bommel, J. H. Steijn, J. J. van Langen en C. F. J. van Varseveld. Commissie van Toezicht op de Visscherij- en Zeevaartschool te Scheveningen. Zie het verslag dezer commissie (bijlage 44). Commissie voor de Gemeentelijke Studiebeurzen: Mr. J. AS. A. Lisman, voorzitter; Dr. Ir. H. Wortman, secretaris; Mevr. A. E. J. de VriesBruins, Mej. H. S. S. Kuyper, Dr. J. L. A. Peutz, Ir. R. P. Bonthuis, Dr. W. W. van der Meulen, W. H. Damen, adj.-seeretaris. Boekenfonds voor Middelbaar en Voorbereidend Hooger Onderwijs: Dr. W. W. v. d. Meulen, voorzitter; Mevr. W. A. L. RosVrijman, Dr. G. H- Coops, Dr. W. A. E. A. van der Grinten, P. C. Wesseling, secretaris; 1 vacature. College van Curatoren der Gymnasia. Zie het verslag van het Voortgezet Onderwijs (bijlage 43). Plaatselijke Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs. Zie het verslag van het Voortgezet Onderwijs (bijlage 43). Plaatselijke Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs. Zie het verslag dezer commissie (bijlage 42). Commissie van Advies voor de Gemeentelijke Jeugdleeszaal en Centrale Schoolbibliotheek: Dr. H. E. Greve, voorzitter; Mej. J. R. Wolff, secretaresse. Commissie van Toezicht op de Schoolboden: W. P. Blokpoel, voorzitter; W. W. Braam, secretaris; Mej. J. Martens, G. van Balen, C. Boetes, Y. Bos, J. Brongers, C. A. N. Diepenhorst, W. Halbertsma, C. G. A. Leyenzapf, J. Smit, S. de Vries Szn. en Mej. A. C. de Lint. Commissiën, waarvan of enkele leden door den Raad of door Bur gemeester en Wethouders zijn benoemd. (V ervolg.)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 20