11 4 Ongevallen. Straffen. Arbeidsloonen. f 76.818,05 f f 20.378,13 7.604,56 f 1.651,99 Onderhoudskosten: Slachthuis, inch koelruimten verseh vleesch Koelruimten diverse waren Ijsfabriek Schoonhouden enz Verwarming dienstgebouwen en alge- meene verlichting Diversen (arbeidsloon) Werklieden: Technische dienst Hal- en stafdienst Diverse diensten 8.002,37 8.509,48 77,11 8.837,83 23 32 5 18.500,55 677,23 1.200,35 73.155,62 853,— 2.809,43 Algemeene onkosten: Ver lof geld Ziekengeldf 9.654,36 Afterugontvangen zieken geld en uitkeering Rijksverz.bank 33.031,35 778,61 166,68 108,40 f 131.281,22 Totaal 60 In het afgeloopen jaar kwamen onder het personeel 18 on gevallen voor; door de Rijksverzekeringsbank werd f 1.379,91 uitgekeerd. Aan de werklieden werd het volgende aantal straffen op gelegd: 28 voor te laat komen en 4 wegens het niet afprikken op het tijdregistreertoestel. Aan arbeidsloonen werden de volgende bedragen uitbetaald: Exploitatiekosten: Slachthuis, inel. koelruimten verseh vleesch Koelruimten diverse waren Ijsfabriek U i t b r e i d i n g e n v e r n i e u w i n g Rekening voor derden Goederen in bewerking VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. 99 99 99 99 99 99 99 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 210