11 6 Toezicht slagers winkels. Uitkomsten Keuringsdienst. IV. KEURINGSDIENST EN UITOEFENING DER VLEESCHKEl RINGSWET. Evenals andere jaren werd weer geregeld toezicht gehouden op de vleeschwinkels, fabrieken van toebereide vleeschwaren en verdere onder de bepalingen der Vleeschkeuringswet vallende inrichtingen. Het aantal winkelinspecties bedroeg 14761, hieronder zijn be grepen een groot aantal bezoeken aan bovenbedoelde inrich tingen met betrekking tot den bouw en de inrichting van nieuwe en hervorming van bestaande zaken; dit geschiedde steeds in overleg met het Gem. Bouw- en Woningtoezicht. Bij de gewone winkelinspecties en bij gehouden controle in het koelhuis werden aangetroffen bedorven of op andere wijze ondeugdelijk of voorhanden in strijd met de wettelijke voor schriften: 875 kg rundvleesch, 526 kg rundvet, 297 kg varkens- vleesch, 48 kg varkensvet, 119 kg kalfsvleesch, 541 kg paarden- vleesch, 57 kg afval, 50 kg gehakt, 229 kg vleeschwaren en 3 blikjes leverpastei. Deze waren werden in beslag genomen, grootendeels afge keurd, anderdeels goedgekeurd en na stempeling en het even tueel opmaken van proces verbaal, aan den eigenaar terug gegeven. Het aantal slagerswinkels bedroeg op 31 December 560 (vorig jaar 521), dat der fabrieken en fabriekjes van vleeschwaren 20, dat der eethuizen (inrichtingen, waar o. a. „belegde broodjes” worden verkocht) 10. Bovendien waren nog 38 personen zonder winkel als vleesch- verkooper werkzaam. Als vleeschgrossier waren ongeveer 90 personen of firma’s werkzaam. Bovendien stonden in de gemeenten Voorburg, Rijswijk, Stompwijk en Veur, welke gemeenten tot den keuringskring ’s-Gravenhage behooren, nog gemiddeld een 50-tal slagerijen en vleeschwarenfabriekjes onder toezicht van den Haagsehen Dienst der Vee- en Vleeschkeuring. Wat betreft de uitkomsten van den keuringsdienst geeft de volgende staat een overzicht van het voorkomen van eenige infectieuse en parasitaire ziekten, welke voor de gezondheid van den mensch van belang zijn of wel tot de regelmatig veel voorkomende behooren. VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 212