11 9 bacillen van de paratyphus-groep, welke inderdaad tot onge steldheid aanleiding hadden kunnen geven. Van drie partijen in beslag genomen vleesch was het bacteriologisch onderzoek één maal positief; de bacil enteritidis werd gevonden, welke bacil ziekte bij den mensch kan veroorzaken. Dit vleesch was in beslag genomen bij iemand in een der buitengemeenten, die clandestien gestorven of zieke kalveren in consumptie had willen brengen. Het onderzoek, bedoeld in art. 8 van de Vleeschkeuringswet (keuring bij invoer) gaf aanleiding tot afkeuring van 441 kg rundvleesch, 261 kg rundvet, 80 kg varkensvl'eesch, 16 kg var kensvet, 3 kg kalfsvleesch, 28 kg paardevleesch en 579 kg afval. Van ter keuring aangeboden vleeschwaren werd 97 kg afge keurd. De kookproef werd 30 maal verricht en wel met vleesch van Kookproef. 11 runderen, 2 kalveren, 13 varkens en 3 paarden en met 1 partijtje vet. Een abnormale geur werd daarbij waargenomen aan het vleesch van 4 runderen, 4 varkens en aan het partijtje vet. Uit nood geslacht ingevoerd werden 17 runderen, 9 vette Noodslachtingen. kalveren, 3 graskalveren, 3 nuchtere kalveren, 22 varkens, 38 paarden en 6 schapen. Gestorven ingevoerd werden 16 runderen, 1 vet kalf, 5 gras kalveren, 5 nuchtere kalveren, 60 varkens, 27 paarden, 5 schapen en 3 geiten. Herkeuring werd in 1931 1 maal aangevraagd; de afkeuring Herkeuringen, bleef gehandhaafd. Wegens overtredingen der Vleeschkeuringswet, Gem. Veror- Overtredingen, deningen en van het Wetboek van Strafrecht werden 25 processen-verbaal opgemaakt, aangaande welke onderstaande staat nadere inlichtingen geeft. VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. Aantal. AARD DER OVERTREDING. Art. 35. 11 Art. 15. 1 Art. 39. 1 Art. 38. 3 3 Art. 34. 3 Art. 2. 1 2 Vleeschkeuringswet. (Vleesch voorhanden hebben, niet ge keurd volgens art. 8.) Vleeschkeuringswet. (Ongekeurd en ondeugdelijk vleesch voorhanden hebben.) Vleeschkeuringswet. (Vleesch onttrekken aan de onbruik- baannaking.) Vleeschkeuringsdienst. (Bewaarplaats niet voldoen aan wettelijke eischen.) Verordening op den keuringsdienst. (Onzindelijk dragen van vleesch.) Verordening op den verkoop van bevroren vleesch. (On voldoende opschriften in den winkel.) Art. 3 en 5. Verordening gebruik O.S. en beleediging van Amb tenaar. Art. 14. Verordening gebruik O.S. (Verboden wielrijden.)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 215