11 20 Rekening van het Openbaar Slachthuis over 1931. Burgemeester en Wethouders hebben de eer omtrent de reke ning over 1931 het volgende op te merken. De winst over 1931 heeft bedragen f 304.973,40, terwijl oor spronkelijk geraamd was f 179.700,welk bedrag, bij besluit van den Gemeenteraad van 26 Oct. 1931, verhoogd is tot f 259.700, Hoofdzakelijk is de hooge winst een gevolg van de buitenge woon groote hoeveelheid varkens, in het afgeloopen jaar geslacht. Vergelijking van de baten en lasten met die over 1930 toont, in afgeronde bedragen, de volgende verschillen aan. Het totaal der baten bedraagt f 71.500*of bijna 8'/2 meer. Meer bracht op: Art. I. „Opbrengst Slachthuis, inel. koel ruimten versch vleeseh”, f 79.000,terwijl minder opbrach ten: Art. II: „Opbrengst Koelruimten diverse waren” f 1.500, Art. III. „Opbrengst IJs” f 5.700,en Art. IV. „Rente van kas geld” f 300,—. Het totaal der lasten wijst f 27.900,of bijna 5 meer aan, in hoofdzaak door hoogere onderhoudskosten. Meer werd uitgegeven voor: Art. IV. „Onderhoudskosten” f 21.300,Art. V. „Algemeene onkosten” f 5.700,—, Art. VI. „Renten” f 1.800,en Art. VII. „Afschrijving” f 4.200,terwijl minder vergden: Art. I. „Exploitatiekosten Slachthuis, inel. koel ruimten versch vleeseh” f 1.400,Art. II. „Exploitatiekosten Koelruimten diverse waren” f 2.200,en Art. III. „Fabricatie- kosten van het IJs” f 1.500,- De winsten der afzonderlijke bedrijven hebben bedragen: „Slachthuis, inch koelruimten versch vleeseh” f 280.277,60, „Koel ruimten diverse waren” f 18.149,87 en „Ijsfabriek” f 6.545.93, tegen resp. f 235.514,24, f 17.411,88 en f 8.451,29 in 1930. Geslacht werden 129.147 dieren tegenover 108.022 in 1930 of 21.125 stuks meer. Ter keuring werden ingevoerd 5.809.667 kg vleeseh en vet tegen 6.338.210 kg in 1930, een vermindering dus van 528.543 kg. VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 225