11 11 36 37 VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. X. BALANS PER 31 DECEMBER 1931. Boekwaarde. Afgeschreven. SCHULDEN. BEZITTINGEN. 480.525,42 117.187,12 89.997,07 w I f 3.450.968,32if 1.337.000,48 f 2.113.967,84 3 3.0 58,23 Voorraden n Geld en geldswaarden-. f Saldo winst 22,— 304.973,40 419.137,01 Vorderingen: f Restitutie 44.186,4 n Gereserveerde onkosten 856,5 Vooruitbetaalde arbeidsloonen f 2.611.206, f 2.611.206,16 T» n n f 2.113.967,84 Gezien: De Directeur, H. G. VAN Harrevelt. T n w n n 8.309,11 758.168,88 5.416,03 412.426,09 1.242,15 30,80 f 1.295.074,891 394.207,631 8.356,67 299.141,53 Nog af te dragen: Keurloon buitenlandsch vleesch Rijkskeurloon De Administrateur, J. Polder, n n 29.501,10 182,55 Debiteuren Debiteuren waarborgsommen Uitkeering Rijksverzekeringsbank Ziekengeld 43.506,27 350,— 52,- 78,21 200,— 86.688,41 68.765,10 380,— 2.566,90 324,85 36,43 1,17 20,- 2.242,— 305,38 1.141,40 109,63 207.184,19:, 16.665,78:, 1.057.310,41, Gebouwen Grond en plantsoenen Rioleering, bestrating en losplaatsen Afrastering, muren en ijze ren hekken Diversen Kas Kas bij de firma Scheurleer en Zn. Kas bij den Postchèque- en Girodienst Zegels Couponboekjes en kaarten N.V. Gemengd Bedrijf Haagsehe Tramweg-Maat- schappij Aanschaffings- waarde. f 1.775.600,31 f 394.207,63 Nog te betalen: Gemeentelijke Arbeidsbeurs (arbeidsloon, wachtgeld en vacantiebpslag) Grond-, dijk- en polderlasten Brandverzekeringspremie Onkosten- - I Kapitaal Gemeente ’s-Gravenhage Gemeente ’s-Gravenhage Crediteuren i Crediteuren waarborgsommen i Vooruitbetaalde huren Vooruitbetaald keurloon buitenlandsch vleesch Vooruit ingehouden verhaal van pensioensbijdragen. ziekteverzekeringspremie Kasoverschotten- -

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 237