19 Speelter- J. Wolterbeek Muller; lid en diens plaatsvervanger, aangewezen door den hoofdcommissaris, de commissarissen en de chefs van afdeelingen van Politie: Mr. J. H. Rolandus Hagedoorn, J. F. B. Kalff; lid en diens plaatsvervanger, aangewezen door de hoofdinspecteurs, inspecteurs en adspirant-inspecteurs van Politie: Mr. I. Mortier Hijmans, Mr. J. P. de Meijere; lid en diens plaatsvervanger, aangewezen door het administratieve personeel bij de Politie: Mr. J. P. de Meijere, Mr. I. Mortier Hijmans; lid en diens plaatsvervanger, aangewezen door de brigadiers en agenten van Politie: Mr. W. Francken, Mr. G. C. J. Varenkamp; secretaris: H. Robin. Bestuur van de Stichting „Centraal Badbeheer”. Zie het ver slag dier stichting (bijlage 14). Bestuur van de Stichting „Centraal Woningbeheer”Zie het verslag dier stichting (bijlage 18). Bestuur van de Stichting „Contróle-Woningen”. Zie het ver slag dier stichting '(bijlage 19). Commissie van Bijstand voor de LandbouwstatistiekJhr. H. J. Repelaer van Driel, Mr. D. A. Kleij en S. G. A. Doorenbos. Commissie van Advies in zake het af geven van bewijzen van goed gedrag aan personen, die één of meer strafvonnissen te hunnen laste hebben, behoudens voor zooveel die bewijzen moe ten strekken voor plaatsing in Gemeentedienst: Mr. J. R. H. van Schaik, voorzitter; S. L. Veenstra en J. A. H. de Voort, leden; H. Robin, secretaris. Bestuur van de Stichting „Haagsche Sport- en reinen". Zie het verslag dier stichting (bijlage 48). Commissie van Advies in zake „Stille-Strandaangelegen- heden”: R. J. Stellinga, voorzitter; Dr. F. W. C. de Grave, H. H. van Zeggenen, P. Vlietstra en F. Lorié, leden; W. N. van der Hout, secretaris. Krachtens Raadsbesluit van 27 April zullen in het nieuwe Dienstgebouwen, stadhuis, behalve de Secretarie, het kantoor van den Gemeen teontvanger, de Accountantsdienst, de Gemeentelijke Hypo theekbank en het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht, ook worden ondergebracht de diensten van Gemeentewerken en van Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting. Ten behoeve van de Politie werd in den loop van het jaar het perceel Laan-Copes-van-Cattenburch 37 tot huisvesting der Hondenbrigade ingericht. In December werd opdracht ge geven aan den Directeur van Gemeentewerken voor het bouwen van een garage en het inrichten van perceel Alexanderplein 21 tot bureau voor de afd. Verkeerswezen. Voor huisvesting van personeel belast met bewaking in het Zuiderpark werd een houten posthuis gemaakt en geplaatst bij het zwembad.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 23