By lage 12 HOOFDSTUK I. Personalia en Huishoudelijke zaken. Eenige leden der Commissie hebben in het afgeloopen jaar een jubileum mogen vieren. Toen op 7 April de Heer Plet den dag herdacht, waarop hij vóór 50 jaar tot arts werd bevorderd, heeft de Commissie uiting gegeven aan hare gevoelens van hoog achting en vriendschap voor den nestor van haar leden. Het was de Commissie zeer aangenaam op 4 September ge bruik te kunnen maken van de geboden gelegenheid om haren Voorzitter, Professor Methorst, persoonlijk te gaan gelukwen- De Gezondheidscommissie te ’s-Gravenhage heeft de eer U, ingevolge art. 31 van het Koninklijk Besluit van 19 Februari 1920, Stbl. No. 83, het verslag aan te bieden over het jaar 1931, vastgesteld in de vergadering van 12 Februari 1932. VERSLAG van de bevindingen en handelingen der Gezondheidscommissie voor de gemeente 's-Gravenhage over het jaar 1931. Aan den Gezondheidsraad. In het jaar 1931 onderging de samenstelling der Commissie geen verandering. De Heeren Dr. Joh. H. van Burkom, Dr. J. J. Hofman, Dr. B. P. B. Plantenga en Ir. H. G. A. Treep, die aan de beurt van aftreding waren, werden bij besluit van den Com missaris der Koningin in de Provincie Zuid-Holland van 29 Juni 1931, met ingang van 1 Juli 1931, voor den tijd van 5 jaar her benoemd. A. Personalia.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 240