12 2 B. Huishoudelijke zaken. Van den Minister van Staat, Commissaris der Koningin in de Provincie Zuid-Holland, ontving de Commissie op 20 Juni een circulaire, waarin te kennen werd gegeven, dat ook naar de meening van de Ministers van Binnenlandsche Zaken en Land bouw en van Arbeid, Handel en Nijverheid, vereeniging van de functies van Burgemeester, Wethouder, Raadslid, Gemeente secretaris of Gemeenteontvanger met het lidmaatschap of het De Gezondheidscommissie was op 31 December 1931 als volgt samengesteld. Het naast den naam vermelde jaartal geeft het tijdstip van aftreding van elk lid aan. schen met zijn 25-jarig directoraat van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Nog vóór het jaar ten einde was telde de Commissie ten der den male een jubilaris onder hare leden. Op 21 December deed zij hare gelukwenschen toekomen aan Mejuffrouw van der Pijl, die op dien dag vóór 25 jaar haar artsdiploma verwierf. 1932 1932 1932 1932 1933 1933 1933 1933 1934 1934 1934 1934 1935 1935 1935 1936 1936 1936 1936 1933 Mr. Joh. J. Belinfante Mej. C. M. van der Pijl F. Salome L. Simons G. H. E. Bergsma Q. A. Nederpel Dr. H. J. van Nederveen J. F. Plet Mr. P. A. van der Drift Dr. A. Keilholz Prof. G. J. W. Koolemans Beijnen Mevr. A. E. J. de VriesBruins S. de Clercq F. A. Koch Prof. Mr. H. W. Methorst, Voorzitter Dr. Joh. H. van Burkom Dr. J. J. Hofman Dr. B. P. B. Plantenga Ir. H. G. A. Treep Secretaris: Mej. Mr. H. Nooyen Als schrijver op het bureau der Commissie bleef de Heer J. Sillevis werkzaam, terwijl de Heer Y. Faber, bouwkundige, belast bleef met het voorloopig onderzoek van klachten. VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 241