12 4 De leden van de vaste Sub-commissies en van die met bij zondere opdrachten zijn in de Januari-vergadering benoemd. In den loop van het jaar werd nog een Sub commissie ingesteld ter voorbereiding van de inleiding, door een der leden op de vergadering van Gezondheidscommissies, leden van het Congres voor Openbare Gezondheidsregeling, te houden over het onder werp: „handel in en reclame voor sterk werkende genees middelen.” In bijlage A is de samenstelling van de Sub-commissies voor 1932 opgenomen. Het jaarverslag over 1930 werd vastgesteld in de vergadering van 13 Februari en op 18 Maart aan den Gezondheidsraad toe gezonden. De Sub-commissie voor onderzoek van het archief en de bibliotheek braeht in de vergadering van 13 Februari verslag van haar onderzoek uit, welk verslag gunstig luidde. De Sub commissie voor het nazien van de rekening en verantwoording over 1930 heeft in de Maart-vergadering hare bevindingen ter zake medegedeeld. Op haar voorstel werd de Secretaris ge- déchargeerd. De rekening der ontvangsten en uitgaven over 1930 is op 13 Maart vastgesteld en door den Gemeenteraad in zijn ver gadering van 30 Maart 1931 goedgekeurd. De rekening sloot met een totaal aan uitgaven van f 6.493,75, waarvan f 5.993,75 ten laste kwam van de Gemeente. (Zie bijlage B.). Gedeputeerde Staten hechtten op 7/16 April goedkeuring aan de gemeentebegrooting van ’s-Gravenhage voor 1931, waarvan de begrooting der Commissie deel uitmaakte. Vaststelling van de begrooting voor 1932 vond plaats in de vergadering van 8 Mei. Het eindcijfer bedroeg f 8.100,waar van f 400,— als bijdrage van het Rijk in de toelage van de Secretaris, alsmede f 100,— op de Secretaris te verhalen als aandeel in de ten haren behoeve te storten pensioensbijdrage. Op 17 Juni deed de toenmalige Wethouder van Financiën namens Burgemeester en Wethouders het verzoek, het geraamde bedrag der uitgaven met ongeveer f 1.500,te willen verlagen, teneinde de gemeentelijke begrooting voor het jaar 1932 zonder belastingverhooging sluitend te maken. Ter tegemoetkoming aan dat verlangen heeft de Commissie hare begrooting herzien en het totaal bedrag der geraamde uitgaven met f 1.000,ver laagd. (Zie bijlage C.). Burgemeester en Wethouders zonden bericht, dat de Raad op 16 December besloten heeft het laatstelijk geraamde bedrag beschikbaar te stellen. VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 243