12 5 Jhr. Mr. Dr. L. H. N. Bosch, ridder van Rosenthal, die in het eind van het vorige jaar Mr. J. A. N. Patijn als Burgemeester van ’s-Gravenhage was opgevolgd, had de welwillendheid de leden der Gezondheidscommissie op 6 Januari in de gelegenheid te stellen met hem kennis te maken. De toespraak van den Voorzitter, waarin deze in het bijzonder twee wenschen naar voren bracht, n.l. de zorg voor het strand en de reinheid der straten, werd door den Burgemeester be antwoord. De vergaderingen van 16 Januari en 13 Februari werden bij gewoond door den Geneeskundig-Inspecteur van de Volks gezondheid, arts J. A. Putto. De Bouwkundig-Tnspecteur W. van Boven was in de vergadering van 13 Maart aanwezig. Op 28 Maart vertegenwoordigde Dr. Holman de Commissie te Utrecht op een vergadering van Directeuren van Gemeente werken, Openbare werken, Bouw- en Woningtoezicht en Woning- dienst. Hier werd een voordracht met lichtbeelden gehouden over zuivering van rioolwater, een onderwerp, waarnaar sedert meerdere jaren een groote belangstelling van de Commissie uitgaat. Professor Koolemans Bejjnen en Mevrouw de VriesBruins waren de afgevaardigden der Commissie op het Congres voor Openbare Gezondheidsregeling, dat op 11 en 12 September te Baarn bijeenkwam met de daaraan voorafgaande vergaderingen van de Onderafdeeling van Gezondheidscommissies, leden van dat Congres. Op het buitengewoon Congres te Utrecht op 28 No vember, dat voor eene behandeling van het bij de 2de Kamer ingediende ontwerp-Geneesmiddelenwet was bijeengeroepen, waren Dr. Keilholz en Mejuffrouw van der Pijl als vertegen woordigers der Commissie aanwezig. De jaarvergadering van de Nederlandsche Vereeniging voor Volks- en Sehoolbaden, die den 12den September te Hilversum plaats vond, is bij gewoond door Mr. v. d. Drift en de Secretaris. De Heer Simons heeft met Mejuffrouw van der Pijl de Com missie vertegenwoordigd in de vergadering van het Neder- landsch Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw, welke te dezer stede op 14 November gehouden werd. De verschillende afgevaardigden brachten van deze con gressen en vergaderingen verslag uit. VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 244