12 6 HOOFDSTUK II. Algemeene beschouwingen. HOOFDSTUK III. A. Waterloopen, slooten, enz. Evenmin als het jaar 1930 kenmerkte 1931 zich door bijzon dere gebeurtenissen. De gezondheidstoestand van ’s-Gravenhage was ook dit jaar gunstig. Wel was de sterfte naar verhouding grooter dan in het vorige jaar. Het aantal inwoners der gemeente steeg van 437 675 tot 449 613. De woningmarkt mag gunstig genoemd worden. Woningnood heerscht nog slechts onder de visschersbevolking van Scheve- ningen. Een sloot, gelegen tegenover een rij huizen, gebouwd aan de Cornelis van der Lijnstraat, gaf een toekomstig bewoner van een dezer huizen aanleiding om de vrees te kennen te geven, dat Toestand van water, bodein en lucht en hetgeen tot verbetering daarvan is verricht. In de werkwijze der Commissie werd geen verandering ge bracht. Ook dit jaar bleef een goede samenwerking gehandhaafd met verschillende gemeentelijke Diensten. Een woord van erken telijkheid daarvoor moge hier niet achterwege blijven. Het toezenden van een kort verslag der maandelijks gehou den vergaderingen aan het Nederlandsch Correspondentiebureau voor Dagbladen heeft de Commissie op de gebruikelijke wijze voortgezet. Een bewoner van de Appelstraat klaagde over vervuiling van een tegenover zijn huis gelegen sloot door een vischboer, die daarin bijna dagelijks vischafval zou weggooien. De Commissie vond hierin aanleiding den Hoofdcommissaris van Politie te verzoeken, een onderzoek ter zake te willen doen instellen en bij het constateeren van overtreding van het artikel der Algemeene Politieverordening, waarbij waterverontreiniging verboden is, proces-verbaal te doen opmaken. De schuldige, die het hem ten laste gelegde erkende, is daarover vermaand. Herhaling van de klacht bleef achterwege. VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 245