12 1 B. Een bewoner van de Roelofsstraat diende een klacht in over vervuiling van de nog onbebouwd zijnde terreinen, aan deze straat gelegen. De klacht was gegrond. Het is evenwel niet mo gelijk aan klachten van deze soort verder tegemoet te komen dan door de terreinen regelmatig te laten reinigen, met welke zorg de Gemeentelijke Reinigingsdienst zich wekelijks belast. Voor het reinigen van een vervuild, onbebouwd stuk grond aan de Vuurbaakstraat, waarover een der omwonenden klaagde, heeft de Gemeentelijke Reinigingsdienst op verzoek van de Commissie zorg gedragen. Een bewoner van de Louise de Colignystraat klaagde over de vervuiling van een onbebouwd terrein, dat begrensd wordt door tuinen van huizen aan de Louise de Colignystraat, de Laan van Nieuw-Oost-Indië en de Joan van Hoornstraat. Bij onderzoek bleek, dat de vervuiling veroorzaakt was doordat bewoners van omliggende perceelen tuin- en anderen afval er op neergooiden. De eigenaar is door tusschenkomst van het Gemeentelijk Bouw en Woningtoezicht aangeschreven het terrein te reinigen, waar aan door ophooging van het terrein is voldaan. Over den vervuilden toestand van het straatje, dat toegang geeft tot woningen, gelegen in de Malle Molen, is een klacht ontvangen, die bij onderzoek zeer gegrond bleek. De ter plaatse aangetroffen vuilverzameling is door tusschenkomst van het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht verwijderd, terwijl de Dienst van Gemeentewerken het straatdek, dat in slechten staat verkeerde, heeft doen herstellen. Ook is geklaagd over vervuiling van open gemeente-grond dit stilstaande water hinder van stank en van muggen zou ver oorzaken.Bij onderzoek bleek tegen demping van de sloot bezwaar te bestaan, omdat die demping een aangrenzenden cafétuin, die beneden het straatpeil ligt, van zijn afwatering zou berooven. Van den Dienst van Gemeentewerken is toezegging ontvangen, zorg te dragen voor het schoonhouden van de sloot, waardoor hinder van het stilstaande water zooveel mogelijk zal worden beperkt. De sloot gelegen achter een rij huizen in de Vlierboomstraat, waarover in de jaarverslagen over 1929 en 1930 een en ander werd vermeld, is in de tweede helft van het jaar eindelijk ge dempt. V erzameling en af voer van vuil. (mestvaalten, goten, enz.) VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 246