12 8 Eenige malen is door bewoners van Voorburg geklaagd over naast een perceel in de Minckelerstraat. Wederom door tussehen- komst van het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht werden de op dat terrein aangetroffen verontreinigende stoffen ver wijderd. Een bewoner van een villa te Kijkduin had in zijn tuin een kist ingegraven, waarin hij groentenafval bewaarde, die als mest voor zijn tuin moest dienst doen. Zijn buren vreesden dienten gevolge hinder van stank en insecten te zullen ondervinden. Op dezerzijds gedaan verzoek beloofde de betrokkene dezen afval goed af te dekken. Verscheidene bewoners van den Nieboerweg hebben ernstig geklaagd over stank en verontreiniging der omgeving door het zeer groote aantal spreeuwen, dat gedurende de eerste maanden van het jaar in de Bosehjes van Poot komt overnachten. De meeningen over deze z.g. spreeuwenplaag, die veel stof heeft opgeleverd voor ingezonden stukken in de plaatselijke bladen, waren verschillend. Terwijl velen, die waardeering hadden voor het uit natuurhistorisch oogpunt belangwekkend schouwspel der spreeuwenzwermen, de klachten overdreven achtten, vonden anderen de verontreiniging van de omgeving door deze tien duizenden vogels zoo ernstig, dat zij maatregelen tot verdrijving der spreeuwen genomen wenschten te zien. De Commissie heeft als haar oordeel uitgesproken, dat de aanwezigheid der vogels ter plaatse niet schadelijk voor de ge zondheid kan worden geacht. Zij meende daarom, dat het niet op haar weg lag, voorstellen in te dienen, die ten doel zouden hebben de spreeuwen uit de Bosehjes van Poot te verdrijven. De bewoner eener villa aan den Scheveningscheweg klaagde over ergerlijke bevuiling van zijn huis en zijn garage door duiven, die gehouden werden in tillen, staande in een aangren zenden tuin. Bij onderzoek bleek de klacht gegrond. De Com missie heeft hierin aanleiding gevonden om zich schriftelijk tot Burgemeester en Wethouders te wenden met het verzoek, maat regelen te willen treffen tegen een wantoestand als hier was waargenomen. In hoofdstuk XII is dat schrijven opgenomen. De aandacht der Commissie is ook gevestigd op de vele muizen in het plantsoen aan de Lange Vijverberg. De Directeur van den Dienst van Gemeenteplantsoenen heeft toegezegd hiertegen maatregelen te nemen. VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 247