12 10 In dit hoofdstuk worde ten slotte nog vermeld, dat met den afvoer van het stadsvuil naar Drenthe in de laatste maanden van het jaar een aanvang is gemaakt, zij het nog slechts op zeer bescheiden schaal. bewoonster van de Laan van Poot aanleiding tot klagen over stank en over vervuiling van de naburige duinwegen met papier. Bij onderzoek bleek deze klacht, waarover ook in een der plaatselijke dagbladen een ingezonden stuk verschenen was, overdreven. Nog verscheidene andere klachten over vervuilde erven, tuinen, poorten, brandgangen, portieken, platten, balcons en goten kwamen in den loop van het jaar bij de Commissie in. Vele van deze bleken bij onderzoek gegrond. De bemoeiingen der Commissie hadden in den regel tot resultaat, dat de aan getroffen misstanden werden opgeheven. Somtijds werd de medewerking van het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht gevraagd en verkregen. C. Verontreiniging van de lucht. Stank van fabrieken, enz. In het voorjaar is over een verffabriek te Loosduinen ge klaagd. Deze zou af en toe in de omgeving een ergen stank verspreiden. Bij onderzoek bleek, dat oververhitting van een ketel met olie van slechte kwaliteit aanleiding tot de klacht had gegeven. Een herhaling hiervan heeft zich in later tijden niet meer voorgedaan. Aan de verontreiniging van straten en wegen door papier en ander afval heeft de Commissie dit jaar wederom haar aan dacht gewijd. Op 28 Januari lieten Burgemeester en Wethouders haar weten, dat zij met belangstelling kennis genomen hadden van het door de Commissie op 21 November 1930 uitgebrachte rapport over de verontreiniging der straten (zie jaarverslag 1930, bijlage D.), daarbij opmerkende, dat ook zij van meening waren, dat aan het bedoelde euvel paal en perk dient te worden gesteld. Tegen het einde van het jaar heeft de Commissie met veel genoegen mogen waarnemen, dat in de binnenstad waar mede als proef is begonnen een groot aantal korfjes voor afval werd aangebracht. De indruk is verkregen, dat het publiek hiervan spoedig het gewenschte gebruik is gaan maken, zoodat de verwachting gerechtvaardigd is, dat het hiermede beoogde doel zal worden bereikt. VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 249