20 Directeuren en Administrateurs bij de takken van dienst op 1 Januari 1932: De Raad besloot op 11 Mei tot onderhandsche verpachting van de exploitatie van de cantine op het terrein van het Slacht huis aan Gebr. van der Meer en tot verhuring van twee lokalen c.a. (accijnskantoor) van het Slachthuis aan den Staat der Nederlanden. Een uitbreiding van het kantoorgebouw van de Duinwater leiding kwam nagenoeg gereed. Ten behoeve van het Gasbedrijf werd op 29 Juni besloten tot aankoop van perceel Willemstraat 11. De bouw van een bijgebouw voor de Arbeidsbeurs werd in April voltooid. Op 5 Januari besloot de Gemeenteraad tot bestemming van het gebouw Laan van Meerdervoort 112 (voormalig kinder ziekenhuis) tot verzorgingshuis van den Dienst voor Maat schappelijk Hulpbetoon, ter opneming voornamelijk van chro nische patiënten. Het nieuwe zusterhuis en administratiegebouw van het zie kenhuis aan den Zuidwal kwamen gereed en werden in gebruik genomen. Met den bouw van een nieuw museum aan de Stadhouders- laan werd aangevangen. Gemeentesecretaris: Mr. Dr. G. A. W. ter Pelkwijk; benoemd 15 Maart 1920. Gemeenteontvanger: P. van Wijk; benoemd 9 Augustus 1920. DIRECTEUR. TAK VAN DIENST. ADMINISTRATEUR. F. C. Kierdorff 1- 1-16 Ge- Dr. G. W. Boland P. Scholte 1- 8-11 1- 1-19 Gemeenteper- soneel. Datum van indienst treding als zoodanig. B. G. Stempels G. J. J. Benoist W. van Diemen H. C. M. v. Benthem Datum v. indienst treding als zoodanig. 1-10-08 1- 7-07 1- 5-25 1- 1-19 J. J. Riem Vis Dr. A. H. Schirm. J. Boezer D. Schild Th. de Jong. G. Koning (leider) G. A. Meijer. Ir. W. J. Harders. Ir. G. J. Th. Bakker Ir. J. Rutten Ir. W. v. d. Vegt 3- 2-25 1- 5-03 1- 1-25 23-11-16 15- 8-19 15- 7-24 18-10-20 1- 1-20 1-12-14 1- 5-25 15- 4-30 Accountantsdienst Apotheek Arbeidsbeurs Bank van Leening Begraafplaats Beroepskeuze (Bur. van) Bouw- en Woningtoez. Duinwaterleiding Electrisch Bedrijf Gasbedrijf Gemeentewerken Geneeskundige en zondheidsdienst

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 24