12 11 In een reparatieinrichting voor stofzuigers werden op open terrein naast de werkplaats geregeld stofzakken schoongemaakt, waardoor de omwonenden veel last van stof hadden. Op dezer zijds gedaan verzoek is in de wijze van lediging van die zakken verandering gebracht. Sedert dien hebben de klagers geen hin der daarvan meer ondervonden. Bewoners van de Reitzstraat klaagden over een stofplaag, die veroorzaakt zou worden door bezigheden, verricht op een ter rein achter de Steynlaan. De gegrondheid van deze klacht is ook bij herhaald onderzoek, door het Gemeentelijk Bouw- en Woning toezicht ingesteld, niet gebleken. Een pakhuis in de Lulofsdwarsstraat, waarin een fabrikant van kattenbrood balen met gedroogde visch had opgeslagen, gaf een der omwonenden aanleiding om te klagen over stank. De klacht bleek bij onderzoek overdreven. De opslag ter plaatse was overigens slechts tijdelijk, daar een nieuw pakhuis in aan bouw was. Eenige klachten betroffen paardenstallingen, waarvan de om wonenden beweerden hinder te ondervinden. Door bemiddeling van het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht werd een houten stal, zonder vergunning van Burgemeester en Wethouders op gericht achter een perceel in de Wesselsstraat, gesloopt. De stalling van een paard in een pakhuis in de Koninginnestraat is gestaakt, nadat dezerzijds op het ongeoorloofde van die stalling was gewezen. De klacht over een stal in de van Ravesteijnstraat bleek ongegrond; de stal was overeenkomstig de voorschriften van het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht ingericht. Bij het graven van het verbindingskanaal tusschen de Laak haven en de Loosduinschevaart moest de van stadsvuil op ge worpen dam, die voert naar den z.g. heuvel in het Zuiderpark, doorgegraven worden. Dit gaf aanleiding tot stankverspreiding, waarover bewoners van de Soestdijkschekade en omgeving ern stig hebben geklaagd. Teneinde aan dien hinder zoo spoedig mogelijk een einde te maken, is ter plaatse met een dubbele ploeg gewerkt. De doorgraving was toen binnen weinige dagen vol tooid. Een klacht over hinder van stank, afkomstig uit een bedrijfs- lokaliteit in de Lekstraat, waarin accumulatoren gevuld werden, bleek bij onderzoek overdreven. Bovendien werd door verplaat sing van het bedrijf de door den klager ondervonden hinder opgeheven. Ten behoeve van den Dienst van Gemeentewerken werd in de Mei-maand op een open terrein aan de Slachthuiskade keislag gemaakt. Dientengevolge drong veel stof in de naburige huizen VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 250