12 13 HOOFDSTUK IV. Volkshuisvesting. A. Onteigening in het belang der volkshuisvesting. Ook over ingediende bezwaren tegen de onteigening van per ceel Vleerstraat 3, aan welk plan de Raad in zijn vergadering van 29 September 1930 voorloopig zijn goedkeuring hechtte, is het oordeel der Gezondheidscommissie gevraagd. De Commissie heeft bij schrijven van 17 April aan Burgemeester en Wethou- Verzoeken van Burgemeester en Wethouders om advies uit te brengen over bij den Gemeenteraad in te dienen voorstellen tot onteigening hebben de Commissie in het afgeloopen jaar niet bereikt. Wel diende de Commissie op 18 Juni van advies over bezwaarschriften, bij het Gemeentebestuur ingekomen, tegen de voorgenomen onteigening van de perceelen Keizerstraat 93, Vuurbaakstraat 76 en Weststraat 335351, waaraan de Raad op 22 December 1930 voorloopige goedkeuring had verleend. Alleen de bezwaren tegen de onteigening van eerstgenoemd perceel door den belanghebbende aangevoerd, kwamen der Com missie gegrond voor. In dat geval was zij van oordeel, dat de grens van het te onteigenen terrein ietwat willekeurig was ge traceerd en op zeer eigenaardige wijze door het perceel heenliep. De keuken alsmede het, voor den in het pand gevestigden winkel onmisbare, pakhuis je zouden van het perceel worden af gesneden, terwijl de toetreding van licht en lucht tot het overblijvende gedeelte van het pand in ernstige mate belemmerd dreigde te worden. De Commissie meende daarom uit gezondheidsoogpunt in overweging te moeten geven, öf het geheele perceel te ont eigenen öf den betrokken eigenaar een grooter gedeelte van zijn eigendom te laten behouden dan voorgenomen was. Burgemeester en Wethouders deelden bij nader inzien de zienswijze der Commissie en hebben de onteigeningsgrens ter plaatse in dier voege gewijzigd, dat het geheele perceel Keizer straat 93 in de onteigening is opgenomen. De Raad vereenigde zich op 29 Juni met het oordeel van Burgemeester en Wethou ders in zake de drie bezwaarschriften. Op die, welke op de per ceelen Vuurbaakstraat 76 en Weststraat 335351 betrekking hadden, werd ingevolge hiervan afwijzend beschikt. Tegelijker tijd nam de Raad het definitieve besluit tot onteigening der in het op 22 December 1930 voorloopig goedgekeurde plan opge nomen perceelen. VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 252