12 17 C. Woningbouw. Burgemeester en Wethouders deden de Commissie op 11 Fe bruari voor advies toekomen een schrijven van de Directie der N. V. Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij, waarin verzocht werd om herstel van een oorspronkelijke grenslijn van bebouwing aan de Emantsstraat, en een daarbij gevoegd schrijven van den Directeur van het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht, voorstellende, de bij Raadsbesluit van 28 April 1930 vastgestelde nieuwe grenslijnen van bebouwing in de on middellijke omgeving van het perceel Oostduinlaan 2 te wijzigen, zooals op een bij gevoegde teekening werd aangegeven. De Commissie heeft op 17 Februari aan Burgemeester en â– Wethouders doen weten, dat zij met het even vermelde voorstel accoord ging. De Raad vereenigde zich er mede in zijn zitting van 2 Maart. Nog over een andere rooilijnwijziging is het oordeel der Com missie gevraagd. Bij schrijven van 24 Juli lieten Burgemeester en Wethouders weten, dat zij wenschten te bevorderen, dat een complex gemeentegrond bij de Brouwerstraat, op een bij gevoeg de teekening aangegeven, met nog in eigendom te verkrijgen perceelen aan de Turfmarkt, in erfpacht zou worden uitgegeven. In verband daarmede was het noodzakelijk, dat een gedeelte van de Kleine Brouwerstraat aan den openbaren dienst zou worden onttrokken. Van die gelegenheid wenschten Burgemeester en Wethouders gebruik te maken om de rooilijn van de Brouwer straat te wijzigen, waardoor te zijner tijd die straat tot 12 M zou kunnen worden verbreed. De Commissie heeft op 5 Augustus aan het Gemeentebestuur doen weten, dat zij zich met de ter zake gedane voorstellen vol komen kon vereenigen. De Raad hechtte er zijn goedkeuring aan op 24 Augustus. By schrijven van 27 Januari vroegen Burgemeester en Wet houders advies over een plan tot aanbouw van 165 eenvoudige woningen aan de Wieringschestraat, waarvan de stichting in verband met het nijpende woninggebrek te Scheveningen drin gend noodzakelijk werd geacht. De woningen zouden worden be stemd voor hen, die niet in aanmerking komen voor de met bij slag te verhuren woningen voor visschers met groote gezinnen en niet in staat zijn om een huur op te brengen, welke eenigszins belangrijk die, welke door laatst bedoelde categorie wordt be taald, te boven gaat. Derhalve voor personen, niet tot de eigen- VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 256