12 18 lijke visschersbevolking behoorend, maar wel bij het visscherjj- bedrijf betrokken. De huur ervan zou gemiddeld f 5,40 per week bedragen. De Commissie bracht op 17 Februari advies over dit plan uit, waarbij zij te kennen gaf, geen bezwaar tegen het voorstel te hebben. Zij stelde daarbij evenwel de vraag, of thans niet de tijd gekomen is, waarin verlangd mag worden, dat elke nieuwe woning tenminste één slaapkamer bevat, waarin kan worden gestookt en gaf derhalve in overweging, in de ontworpen wonin gen in één der drie slaapkamers een stookgelegenheid te doen aanbrengen. Voorts verzocht zij het College voor het geval dit niet reeds in de bedoeling mocht liggen, als huurders van de woningen allereerst in aanmerking te doen komen de uit onbe- woonbaarverklaarde perceelen te Scheveningen verdreven be woners, terwijl zij, onder herinnering aan haar herhaald aan dringen op de stichting van nieuwe woningen, telkens wanneer tot onbewoonbaarverklaring op groote schaal werd overgegaan, haar twijfel er over uitsprak of, gezien het zeer groote aantal onbewoonbaarverklaarde perceelen in het oude vissehersdorp, dat nog ontruimd moet worden, de aanbouw van 165 woningen wel voldoende zou zijn. Het voorstel kwam op 27 April in den Gemeenteraad aan de orde en werd, na breedvoerig besproken te zijn, aangenomen. Een ander voor advies toegezonden woningbouwplan beoogde zoowel de Loosduinsche als de Scheveningsche bevolking aan geschikte woningen te helpen. Bij schrijven van 28 Augustus lieten Burgemeester en Wet houders aan de Commissie weten, dat zij te Loosduinen 52 een gezinswoningen voor groote gezinnen dachten te stichten, onder het bereik vallend van tuindersknechts en dergelijken, onder wie daaraan groote behoefte zou bestaan. De woningen zouden f 6, per week aan huur moeten opbrengen, waterleiding inbegrepen. Op terreinen tusschen de 2de binnenhaven te Scheveningen, den Kranenburgweg en den Westduinweg, was ontworpen de De ontvangst van een aantal verzoeken van zeer slecht ge huisveste Scheveningers om door tusschenkomst der Gezond heidscommissie een gemeentewoning te krijgen, was reeds op 19 Maart aanleiding voor de Commissie geweest om de aandacht van Burgemeester en Wethouders te vestigen op de groote noodzakelijkheid van het vermeerderen van den voorraad aan woningen, die geschikt zijn voor de huisvesting der Schevening sche visschersbevolking. VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 257