12 19 De oprichting hier ter stede in toenemende mate van per- ceelen met meer dan drie woonlagen, is aanleiding voor de Com missie geweest om zich op 17 April tot het Gemeentebestuur te wenden met het volgende schrijven: „Het is de Gezondheidscommissie opgevallen, dat in ’s-Gra- venhage meer en meer aan den dag treedt een neiging tot hoogbouw voor g-ezinsbewoning; hetzij in den vorm van flats (bewoning met gemeenschappelijke diensten en voorzienin gen), hetzij in den vorm van étage woningen met meer dan drie woonlagen boven elkaar. Geeft de Gezondheidscommissie in het algemeen de voor keur aan den als norm te ’s-Gravenhage geldenden woning bouw met niet meer dan drie woonlagen boven elkaar een omstandigheid, waarom deze gemeente zich gelukkig mag prijzen zij verwacht, dat, voot wat de binnenstad betreft, verandering daarin om andere dan gezondheidsredenen niet zal uitblijven. Mocht dit zoo zijn, dan voorziet de vigeerende Bouw- en Woonverordening niet in bepalingen om tot een inderdaad verantwoorden hoogbouw te geraken. De artt. 95 en 115 dezer verordening geven gelegenheid voor met name genoemde gebouwen meesttijds bestemd bouw van twee winkels met woning, een waterstokerij en van 259 woningen, bestemd voor de eigenlijke visschersbevolking. De woonhuizen, op enkele uitzonderingen na, alle van éénzelfde type, zouden tegen f 4,95 per week kunnen worden verhuurd, ook hier met inbegrip van water. Op 13 October is het gevraagde advies uitgebracht. Ten aan zien van den voorgenomen bouw te Loosduinen gaf de Commissie hare instemming met het plan te kennen. Wat de op terrein bij de 2de binnenhaven te Scheveningen te stichten woningen betrof, maakte zij de opmerking, de daarvoor geprojecteerde plattegronden niet aantrekkelijk te kunnen vinden. De inge wikkelde, donkere woningtoegangen -trappen en portalen hadden hare instemming niet. Ook de keuken van het middelste bovenhuis achtte zij te klein, een bezwaar, dat h.i. opgeheven zou kunnen worden door aan deze een uitgebouwd balcon te geven. Uit het op 4 December aan den Baad aangeboden voorstel ter zake bleek, dat Burgemeester en Wethouders door omwerking der plannen evenvermelde bezwaren van de Commissie hebben ondervangen. Het voorstel kwam op 14 December in den Ge meenteraad aan de orde en werd met groote meerderheid aan genomen. VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 258