12 20 VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. .voor andere doeleinden dan juist bewoning nadere eischen te stellen. Bepaalde soorten flats zijn onder zekere voorwaar den onder deze uitzonderlijke gebouwen te rangschikken. Doch étagewoningen, met meer dan drie woonlagen boven elkaar, zijn aan de hand der bepalingen van de Bouw- en Woonver- ordening niet op te richten, aangezien de artt. 29 en 35 ten aanzien daarvan zeer duidelijk beperkende bepalingen in houden. De artt. 29 en 35 geven Burgemeester en Wethouders de bevoegdheid vrijstellingen te verleenen. Langs dien weg werd de goedkeuring verkregen voor den hoogen woningbouw, die hier ter stede is verrezen. Naar de meening der Gezondheidscommissie nu is het niet wenschelijk om, zoodra een nieuwe bouwwijze van bijzondere tot meer normale toepassing komt, vergunning tot den bouw uitsluitend afhankelijk te doen zijn van vrijstellingsbepalin- gen van de Bouw- en Woonverordening, van ontheffingen, door Burgemeester en Wethouders te verleenen, die de aan vragers van bouwvergunning in het ongewisse laten omtrent de eischen, waarin hunne bouwwerken zullen hebben te vol doen. Vandaar dat de Gezondheidscommissie U zou willen ver zoeken een aanvulling der Bouw- en Woonverordening ter hand te nemen, vaststellende: 1°. de omstandigheden, betreffende terrein en omgeving, waarbij bouwwerken met meer dan drie woonlagen boven elkaar zullen mogen worden opgericht. Die omstandigheden zullen zoodanig moeten zijn, dat aan de praetische bezwaren, die hoogbouw in het algemeen medebrengt, zooveel mogelijk tegemoet wordt gekomen. Het spreekt daarbij van zelf, dat bij hooger bouw een evenredig grooter bouwterrein zal zijn te eischen, zoowel ten behoeve van de bewoners als van de om wonenden. Immers op de huidige verkaveling hooger bouw toe te staan zal tot onhygiënischer toestanden leiden. 2°. nadere bepalingen, waaraan die hoogbouw zal moeten voldoen. Wat dit betreft, zal een onderscheid zijn te maken tussehen de flats en de étagewoningen. De flats verkeeren, wat hun karakteristieke uiting aangaat, nog in een overgangs-stadium. De Gezond heidscommissie kan reeds vaststellen, dat vrijliggende flats, waarbij iedere woning tenminste aan twee gevels grenst, zijn te verkiezen, alsmede die ingebouwde flats, die eveneens grootendeels aan twee gevels zijn ge situeerd, zoodat doortochten mogelijk is. Het „back-to- back”-systeem zoo terecht afgekeurd bij vroegeren

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 259