12 26 Bouwverbod. E. F. Behandeling van klachten. goedkeuring op 7 December. De afkondiging geschiedde den 21sten December. Behandeling van klachten. Verbetering van woningen. Onbewoonbaar verklaring Een 81-tal klachten, die de volkshuisvesting betroffen, zijn in den loop van het jaar ontvangen. Enkele anonieme klachten, die bovendien wegens onduidelijkheid niet te onderzoeken waren, werden terzijde gelegd. Aan ongegrond bevonden klachten en aan klachten, die niet voor voorziening vatbaar bleken, is na een eerste onderzoek geen verdere aandacht geschonken. Voor één klacht is de bemiddeling van den Gemeentelijken Reinigings dienst ingeroepen, voor een andere die van Maatschappelijk Hulpbetoon. Ook dit jaar is weer meerdere malen geklaagd over hinder van hooge boomen in tuinen, grenzend aan die van de klagers. Succes mocht de Commissie bij hare bemoeiingen ter zake nimmer boeken. Daar de klagers niet bereid waren hulp van den burger- De Commissie heeft zich eenige malen tot Burgemeester en Wethouders gewend met het verzoek om aanvulling der Bouw en Woonverordening met bepalingen, die ten doel zouden hebben den hinder, dien omwonenden ondervinden van het houden van huisdieren, te beperken. Verwezen zij daarvoor naar het onder Hoofdstuk XII hierover vermelde. Voor het door de Commissie gedane voorstel om de Bouw- en Woonverordening aan te vullen in verband met den toenemenden hoogbouw, moge verwezen worden naar Hoofdstuk IV C. Op een aantal perceelen en pereeelsgedeelten, gelegen ten Zuid-Westen van de Keizerstraat, welke, in verband met de aan neming door den Raad op 22 December 1930 van het bekende saneeringsplan, voor den aanleg van straten bestemd zijn, heeft de Raad op 29 Juni bouwverboden gelegd. Den 3den Augustus maakte de Raad een verordening, houden de verbod tot aanbouw en tot herbouw van gebouwen op gronden, gelegen in den Escamppolder. Nadat Gedeputeerde Staten hunne goedkeuring aan die verordening hadden verleend, werd zij op 13 November afgekondigd. VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 265