12 27 lijken rechter in te roepen, moest hun worden aangeraden in den voor hen hinderlijken toestand te berusten. Aan de klachten van Schevenin gers, die zeer slecht waren gehuisvest, was het in den regel ook niet mogelijk tegemoet te komen. Afzonderlijke vermelding verdienen nog de navolgende klachten. In een tweetal winkelhuizen in de Spuistraat werd last onder vonden van stank, die vooral goed waar te nemen was, wanneer de winkel ’s morgens geopend werd. Bij onderzoek bleek, dat onder den vloer doode ratten lagen. Deze zijn verwijderd. Stank werd daarna niet meer waargenomen. In een anonieme klacht is de aandacht gevestigd op de be woning van een pakhuis in de Tesselschestraat door een hulp behoevenden ouden man, die het perceel, waarin geen privaat aanwezig was, liet vervuilen. Door tusschenkomst van het Ge meentelijk Bouw- en Woningtoezicht is de bewoning van dit pakhuis gestaakt. Over de ergerlijke vervuiling van een perceel aan den Haag- weg, slechts door twee broers bewoond, is bij herhaling door den eigenaar van het perceel geklaagd. Daar deze huisheer onge negen was om na huuropzegging de bewoners, zoo noodig door een deurwaarder, op straat te laten zetten, bleek het onmogelijk deze inderdaad ongewenschte wijze van bewoning van het per ceel te doen staken. Op het schrijven van den 16den September 1930, door de Com missie aan Burgemeester en Wethouders gericht, over de klacht van een bewoner van de Paulus Buysstraat over overlast van rioolwater in het vorige jaarverslag vermeld kreeg de Commissie op 24 April van dit jaar antwoord. Burgemeester en Wethouders lieten weten, dat de Gemeente h.i. gedaan heeft, wat redelijkerwijs van haar mag worden verwacht, om de bewoners van perceelen met sousterrains in de Paulus Buysstraat en om geving voor overlast van rioolwater te vrijwaren. De bewoners, die bij abnormaal hevige regenbuien nog hinder zouden onder vinden, zouden dit kunnen voorkomen, door in hun eigen riool- aansluitingen voorzieningen aan te brengen, welke meestal van eenvoudigen aard zouden kunnen zijn. De Commissie heeft toen aan den klager doen weten, dat blijkens een grondig onderzoek, op last van het Gemeentebestuur ingesteld, een volledige be scherming tegen den bedoelden overlast slechts te verkrijgen zou zijn door in de rioleering van zijn perceel wijzigingen te doen aanbrengen, waarvoor bij het Gemeentelijk Bouw- en Woning toezicht de noodige aanwijzingen verkregen konden worden. VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 266