12 29 Onbewoonbaarverklaring. Op 1 Augustus vroegen Burgemeester en Wethouders de Commissie advies over een voorstel tot onbewoonbaarverklaring van de perceelen Westeinde 319-329, Prinsegracht 150-164, Blee- kerslaan 18 a-18 g en Kortenboseh 59-67, terwijl een verzoek van gelijke strekking, betrekking hebbende op de perceelen Korte Vleerstraat 3 en 13, Bakkerstraat 48, Zuilingstraat 45 a, Jan Kistenslop 13, Snoekstraat 8, 8a en 9, Houtmarkt 18, Lage Zand 1, Ooststraat 9399, Kerklaan 48 en 50, Stuurmanstraat 39, Spui vocht in het perceel h.i. niet werd veroorzaakt door het doorslaan van den muur, doch door de overmatige opwekking van water damp, welke tegen de buitenwanden condenseert. Teneinde dat euvel te bestrijden zou de Stichting „Centraal Woningbeheer” den betrokken muur laten bekleeden met celotex-platen, waar door een afdoende verbetering werd verwacht. In December 1930 was geklaagd over gebreken aan een por tiekwoning in de Theresiastraat, waardoor schade aan de ge zondheid der bewoners zou worden toegebracht. Bij onderzoek bleek een slaapkamertje van de parterre-woning vochtig te zijn. Door de bemoeiingen van het Gemeentelijk Bouw- en Woning toezicht kwam aan het licht, dat een muur der portiektrap in waterde, daar voegen in die trap ontbraken. De naden tusschen de stootborden in de traptreden zijn gedicht, waarmede het euvel werd verholpen. De bezwaren, door bewoners van huizen in de de Genestetlaan ondervonden, doordat de schoorsteenen niet wilden trekken, zijn in den loop van dit jaar ondervangen door deze 1 M. te verhoogen. Bewoners van het Kolenwagenslag klaagden over den toestand hunner woningen, vooral over de slechte werking der rioleering. De klacht was gegrond. Daar de woningen echter opgenomen zijn in het saneeringsplan voor de terreinen ten Zuid-Westen van de Keizerstraat, achtte de Gemeente het on- noodig, dat aan deze woningen nog belangrijke verbeteringen werden aangebracht. De rioleering echter is door bemiddeling van het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht hersteld. Nadat de bewoner van een perceel aan de Christiaan de Wet straat over rioolstank geklaagd had, heeft het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht, wiens tusschenkomst de Commissie had ingeroepen, er voor gezorgd, dat een ter plaatse aanwezige oude kolk verwijderd werd, terwijl de twee panden, die geza menlijk één rioleering hadden, elk van een eigen rioleering werden voorzien. VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 268