12 31 HOOFDSTUK V. brachte bezwaren, werden door een lid der Commissie bijgewoond. Van den maandelijksehen stand der ontruiming van de onbe- woonbaarverklaarde perceelen kreeg de Commissie ook dit jaar geregeld kennis. Op 31 December waren 81 onbewoonbaarver- klaarde woningen nog bewoond. Een aantal, dat vrij hoog mag worden genoemd. Een klacht over slechte ventilatie in de liften van het magazijn „de Bijenkorf” meende de Commissie, als overdreven en niet voor voorziening vatbaar, ter zijde te moeten leggen. Een klacht over de schaftgelegenheid voor jongens in een der groote modemagazijnen in deze gemeente werd bij onderzoek door een tweetal leden der Commissie gegrond bevonden. Het bleek, dat de ruimte, aan de bedoelde jongens voor het door brengen van hun schafttijd aangewezen, slecht verwarmd, ver licht en geventileerd en niet al te zindelijk was. De Commissie Openbare en andere gebouwen en getimmerten, niet vallende onder de Woningwet. Op 26 Mei ontving de Commissie een schrijven van Burge meester en Wethouders in antwoord op haar brieven van 2 Mei en 17 Juli 1930 over ventilatie in groote gebouwen. Daarin stond vermeld, dat een onderzoek ingesteld was naar de luchtver- versching in de door de Commissie genoemde groote gebouwen, waarbij gebleken was, dat de aanwezige ventilatiemiddelen inderdaad niet steeds afdoende waren. In verband daarmede was de Directie van een der groote magazijnen te dezer stede aan geraden, alsnog een inrichting voor kunstmatige ventilatie te laten aanbrengen. Burgemeester en Wethouders merkten voorts op, dat door de toenemende eischen van het publiek en de voor lichting van gemeentewege met grond verwacht mag worden, dat in de komende jaren een belangrijke verbetering in de venti latie van groote gebouwen tot stand zal komen. Burgemeester en Wethouders achten het niet wenschelijk op grond van de artt. 95 en 115 der Bouw- en Woonverordening voor te schrijven, dat middelen tot kunstmatige ventilatie zouden moeten worden aangebracht, aangezien dergelijke middelen kostbaar zijn, terwijl de goede werking ervan niet altijd bij voorbaat kan worden verzekerd. VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 270