12 32 HOOFDSTUK VI. Scholen, Fabrieken en Werkplaatsen. A. Scholen. heeft hierin aanleiding gevonden om de aandacht van de Arbeids inspectie op dezen toestand te vestigen. Naar aanleiding van het schrijven, dat de Commissie op 25 Februari 1930 aan Burgemeester en Wethouders had gezonden over een slecht ingericht tehuis voor dakloozen hier ter stede, ontving zij op 11 December bericht, dat Burgemeester en Wet houders vergunning hadden verleend om het perceel, waarin dat tehuis was ondergebracht, te verbouwen. Het zou daarna niet meer als volkslogement worden gebruikt. Wat de overige volks- logementen betreft, waaraan de Commissie in het vorige jaar aandacht had gewijd, mocht zij uit een schrijven van Burge meester en Wethouders dd. 12 December vernemen, dat in een van deze eenige verbeteringen waren aangebracht, dat ten op zichte van een ander plannen tot verbouwing bestaan, die even wel wegens geldgebrek nog niet konden worden uitgevoerd en dat een derde, nadat de eigenaar ervan nalatig gebleven was de noodige voorziening, waarvoor hij een aanschrijving ontvangen had, te treffen, door tusschenkomst van de politie als logement is gesloten. Burgemeester en Wethouders deelden voorts mede, dat bij de voorgenomen herziening der Bouw- en Woonverorde- ning aan de bepalingen betreffende logementen, herbergen en slaapsteden bijzondere aandacht zou worden gewijd; dit naar aanleiding van den door de Commissie destijds uitgesproken wensch om een afzonderlijke verordening daarvoor in het leven te roepen. De Sub commissie, die in 1930 een onderzoek instelde naar den toestand van een aantal lagere scholen en bewaarscholen hier ter stede, bracht in de maand Januari verslag uit, hetwelk op de eerste vergadering van het jaar een onderwerp van be spreking uitmaakte. Op 6 Februari werd het met een begelei dend schrijven aan Burgemeester en Wethouders toegezonden. In het praeadvies, dat Burgemeester en Wethouders op 28 Juli uitbrachten naar aanleiding van een door eenige raads leden ingediende motie, luidende: „de Raad, van oordeel, dat het gewenscht is om de oude schoolgebouwen in de binnenstad, VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 271