12 33 De Inspectie der Volksgezondheid vestigde destijds de aan dacht der Commissie op de aanwezigheid van een kleerenberg- plaats, ten dienste van onderwijzend personeel, in leslokalen van een nieuwe school in de Laan van Poot, zulks in strijd met art. 18 van het z.g. „Bouwbesluit” (K. B. van 15 Februari 1924, Stbl. 48). Toen deze toestand, hoewel de aandacht van Burge meester en Wethouders en van den Dienst van Gemeentewerken er op gevestigd was, ongewijzigd bleef, heeft de Commissie ge meend, tot Burgemeester en Wethouders het verzoek te moeten richten, maatregelen te nemen, om dezen met het „Bouwbesluit” strijdigen toestand op te heffen, aangezien zij dit uit hygiënisch oogpunt wenschelijk achtte. Op 11 December lieten Burgemeester en Wethouders weten, dat zij bij rondschrijven van 21 September aan de hoofden der lagere scholen in deze Gemeente hebben bericht, dat ook de kleeren van het onderwijzend personeel begrepen zijn onder de in art. 18, lid 1, van het z.g. „Bouwbesluit” bedoelde kleeren. zooals aan den Zwarteweg, in de Rijswijkschestraat enz., zoo spoedig mogelijk afdoende te verbeteren of eventueel door nieuwe te vervangen, gaat over tot de orde van den dag”, is het rapport der Gezondheidscommissie besproken. Op 29 De cember schreven Burgemeester en Wethouders aan de Com missie, dat, in verband met even vermelde motie, de toestand van openbare scholen te dezer stede in de Raadsvergadering van 26 October 1931 een punt van bespreking heeft uitgemaakt en de Wethouder van Onderwijs bij die gelegenheid heeft toe gezegd, dat verbetering van enkele oude scholen, voor zoover dit met het oog op de financiëele belangen der Gemeente toe laatbaar is, geleidelijk zal worden tot stand gebracht. De Raad had reeds op 3 Augustus besloten tot opheffing van een tweetal scholen, die in het rapport ongunstig beoordeeld werden (Zwarteweg 63 B en Korte Lombardstraat 4). Op 1 De cember nam de Raad een voorstel aan om de school in de Lepel straat door een nieuwe te vervangen, terwijl in dit verslagjaar ook nog voorgesteld is om een nieuw gebouw te stichten voor de z.g. „Buitenschool” aan de Doomikschestraat, met welk voor stel de Gemeenteraad zich op 14 December heeft vereenigd. Van den Inspecteur der Volksgezondheid, den arts J. A. Putto, vernam de Commissie, dat hij zijn afkeuringsverklaringen van de leslokalen in de openluchtschool „Leyenburg” heeft inge trokken, nadat in die lokalen zoodanige verbeteringen waren aangebracht, dat de er tegen aangevoerde bezwaren als ver vallen konden worden beschouwd. VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 272