12 34 Wethouder Een klacht over den toestand, waarin de privaten in een fabrieksgebouw in de Waldorpstraat verkeerden, bleek bij onderzoek gegrond. Er vond een verbouwing van de fabriek plaats, waarbij ook nieuwe privaten werden gemaakt. De oude bleken in verwaarloosden toestand te verkeeren en verontrei nigd te zijn, terwijl de nieuwe nog niet konden worden gebruikt, omdat de aansluiting op de waterleiding op zich liet wachten. Op dezerzijds gedaan verzoek beloofde de Dienst der Gemeen telijke Duinwaterleiding de verlangde aansluiting te bespoe digen. Een andere klacht over privaten, bestemd voor gebruik door bedrijfspersoneel, bleek bij onderzoek ongegrond. Tenslotte moge onder dit hoofdstuk nog worden vermeld, dat de Commissie een moeder, die klaagde over een regeling, gemaakt met betrekking tot het verblijf binnen het school gebouw van haar zwak dochtertje tijdens de in de open lucht doorgebracht wordende speeltijden, verwezen heeft naar den van Onderwijs. Zij was van oordeel, dat het niet op haar weg lag, zich met een kwestie als de onderhavige in te laten. In Januari werd geklaagd over minder goede toestanden in een garage in de van Swietenstraat. De openslaande deuren aan de straatzijde zouden altijd gesloten blijven, waardoor uit laatgassen in de garage zouden blijven hangen; door het dicht stoppen van aanwezige luchtkokers zou er van ventilatie geen sprake zijn; het personeel zou verplicht worden op den grond liggend te werken, ondanks de aanwezigheid van een takel, ter wijl voorts het geregeld onder stroom staan van een hoofd schakelaar levensgevaar zou opleveren. Bij onderzoek door het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoe zicht werden eenige der geuite klachten ongegrond bevonden. Van afsluiting der ventilatiekokers bleek geen sprake te zijn. Het Gemeentelijk Electrisch Bedrijf heeft er evenwel voor ge zorgd, dat op den schakelaar een kap werd aangebracht. B. Fabrieken en werkplaatsen. VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 273