12 35 HOOFDSTUK VII. Ziekten. Voor een tweetal klachten moge onder dit hoofdstuk aan dacht worden gevraagd. Een bewoonster der Bunschotenschestraat vreesde voor haar in den tuin spelende kinderen besmetting met tuberculose door een lijder aan die ziekte, die in een aangrenzenden tuin lag op 1 M. afstand van de open heining, die de twee perceelen scheidde. De Commissie liet aan deze moeder weten, dat aannemende, dat haar kinderen den tuberculoselijder niet tot op een korter afstand dan 1 M. zouden naderen het haar voorkomt, dat geen vrees voor de bedoelde besmetting behoeft te bestaan. Immers hebben door zeer bevoegden verrichte onderzoekingen uitge wezen, dat verspreiding van tuberkelbacillen, die bij hoesten of niezen in de lucht worden gebracht, niet op grooter afstand dan 1 M. van den zieke plaats vindt. Een vader meende, dat zijn dochtertje door omgang met buur kinderen besmet was geworden met scabies. Het kind was na eene behandeling door een dokter van den Gemeentelijken Ge neeskundigen en Gezondheidsdienst van haar huiduitslag ge nezen, doch een nieuwe besmetting werd gevreesd, omdat meerdere kinderen uit de buurt, zonder daarvoor behandeld te worden, aan scabiës lijdende zouden zijn. Bij den gemeentelijken hygiënist zijn inlichtingen gevraagd. Een op diens verzoek door den Schoolartsendienst ingesteld on derzoek wees uit, dat de vermoedens van den bezorgden vader De algemeene gezondheidstoestand was in het afgeloopen jaar wederom gunstig. Wel kwam in December zeer veel mazelen onder de schoolkinderen voor. Roodvonk heerschte in nog veel mindere mate dan in 1930. Diphtherie echter kwam, vergeleken bij het vorige jaar, meer voor met iets hooger sterftecijfer. Het aantal typhus-gevallen was wederom gering. Wel zijn dit jaar 27 gevallen van paratyphus aangegeven. Op eenzelfde tijdstip werden in het Militair Hospitaal 20 lijders aan die ziekte ver pleegd. Volgens de berichten zouden deze alle besmet zijn door het nuttigen van een citroenvla, die met duiveneieren toebe reid was. Voor het aantal gevallen van besmettelijke ziekten en van de sterfte daaraan worde verwezen naar den staat, die als bijlage D. in dit verslag is opgenomen. VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 274