12 36 HOOFDSTUK VIII. Geneeskundige Armenverzorging. Hieromtrent valt dit jaar niets mede te deelen. HOOFDSTUK IX. Drinkwatervoorziening. onjuist waren. Het aangewezen buurmeisje althans leed niet aan de genoemde huidziekte. Klachten over slecht drinkwater werden dit jaar niet ver nomen. De maandelijks ontvangen rapporten van het scheikundig en bacteriologisch onderzoek van het water der Gemeentelijke Van den Hoofdinspecteur bij het Staatstoezicht op de Volks gezondheid, Dr. Terburgh, zijn in de maand April voor kennis neming een tweetal circulaires ontvangen, die toegezonden waren aan alle geneeskundigen in Nederland en betrekking hadden op poliomyelitis-bestrijding en op vaccinatie in het eerste levensjaar. Tenslotte moge hier nog worden vermeld, dat de Gemeente raad zich er in zijn zitting van 19 Januari mede vereenigde, den Ontsmettingsdienst, die tot dusverre aan den Reinigingsdienst gekoppeld was, onder te brengen bij den Gemeentelijken Genees kundigen en Gezondheidsdienst, aan welk besluit uitvoering is gegeven op den lsten October. Naar aanleiding van de vrees, die een bewoner der Franken straat in het vorige jaar kenbaar gemaakt had voor een mus- kietenplaag, die z.i. verwekt zou worden door het stilstaande water van de 2de Scheveningsche binnenhaven, is in den afge- loopen zomer nog eens onderzocht, of wederom veel muskieten in de omgeving van die haven voorkwamen. Dit bleek niet zoo te zijn. De klager oordeelde dan ook, dat het instellen van een onderzoek naar de waarschijnlijkheid van zijn meening, dat die haven een broedplaats voor muskieten zou zijn, gevoeglijk achterwege zou kunnen blijven totdat hij eventueel wederom last van die insecten mocht krijgen. VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 275