12 37 HOOFDSTUK X. Levens- en genotmiddelen; gebruiksartikelen. HOOFDSTUK XI. Uitvoering en handhaving van wetten en verordeningen. Duinwaterleiding, verricht op den Keuringsdienst van Waren, gaven geen aanleiding tot opmerkingen. 1 In de Januari-vergadering maakte de in December 1930 tot de Commissie gerichte vraag, of het toebereiden van eetwaren in aluminium-pannen schadelijk voor de gezondheid zou kunnen zijn, een onderwerp van gedachten wisseling uit. De Commissie heeft naar aanleiding daarvan aan den steller van de vraag doen weten, dat van het gebruik van aluminium-kookgerei bij de be reiding van spijzen h.i. geen gevaar te duchten is, wanneer het aluminium van goede kwaliteit is. De in 1929 begonnen actie ter beteugeling der kwakzalverij is door de Commissie, in overleg met den Inspecteur van de Volksgezondheid, Dr. Hulshoff Pol, voortgezet. In dag- en week bladen aangetroffen advertenties, aangevende adressen, waar vermoedelijk door onbevoegden geneeskundige praktijk wordt uitgeoefend, zijn aan den Hoofdcommissaris van politie toege zonden met verzoek, een onderzoek ter zake te willen instellen en bij het constateeren van overtreding der wet, regelende de uitoefening der geneeskunst, proces-verbaal tegen de betrokkenen te doen opmaken. Het opmaken van proces-verbaal, in den regel wegens over treding van art. 3 van genoemde wet, leidde voor zoover bekend hier ter stede slechts éénmaal tot veroordeeling en wel tot betaling eener geringe geldboete. In de meeste gevallen troffen de overtreders een schikking met den Ambtenaar van het Openbaar Ministerie, waarbij zij de strafvervolging afkochten met bedragen, die slechts éénmaal de f 5,overschreden hebben. De Commissie blijft betreuren, dat hier ter stede van de zijde der rechterlijke macht geen krachtiger medewerking in haar streven tot paal en perk stellen aan de onbevoegde uitoefening der geneeskunst ondervonden wordt. VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 276