12 38 HOOFDSTUK XII. Onderwerpen, niet vallende onder een der vorige hoofdstukken. Bad- en Zweminrichtingen. Maart vroegen Burgemeester en Wethouders advies voorstel tot wijziging van een 3-tal verordeningen van Een staat van de verordeningen, in het belang der volks gezondheid in deze gemeente vastgesteld, is als bijlage E aan dit verslag toegevoegd. Op 31 over een krachtens de Hinderwet, ten doel hebbend om redenen practischen aard, wegens het toenemend verbruik van benzine de bewaring en verwerking van benzine en petroleum in beperkte hoeveelheden onder bepaalde voorwaarden ook op ander terrein dan het daarvoor bij de Petroleumhaven aangewezene mogelijk te maken. Tegelijkertijd werd voorgesteld eenige wijzigingen van ondergeschikten aard te brengen in de verordening krachtens art. 4, sub 1, der Hinderwet, waarvan de wenschelijkheid in de praktijk gebleken was. De Commissie liet op 7 April aan Burgemeester en Wet houders weten, dat zij zich met de voorgestelde wijzigingen kon vereenigen. De Raad verleende zijn goedkeuring aan de voor stellen in zijn zitting van 1 Juni. Afkondiging van de betref fende verordeningen geschiedde den 16den Juni. De verordening krachtens art. 4, sub 3, der Hinderwet, be treffende het oprichten, hebben of gebruiken van slachterijen en andere inrichtingen, is op 11 Mei ongewijzigd opnieuw door den Raad vastgesteld en afgekondigd op 3 Juni. In het vorige jaar was hierover, desgevraagd, advies door de Commissie uit gebracht. In een der eerste maanden van het jaar hadden eenige leden der Commissie een onderhoud met een der exploitanten van de aan de gemeente ’s-Gravenhage toebehoorende zeebadinrichting te Kijkduin. Daarbij werd de indruk verkregen, dat vóór de opening van het badseizoen nog niet tot het aanbrengen van de gewenschte verbeteringen in deze inrichting zou worden over gegaan. Hierin vond de Commissie aanleiding om zich bij schrijven van 24 Maart tot Burgemeester en Wethouders te wenden met het verzoek, spoedig uitvoering aan de bestaande plannen tot verbetering te willen geven. Het kwam ’'nar in VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 277