12 39 In een der vergaderingen van de Commissie is door een lid gewezen op het gevaar, dat gelegen is in het nemen van zwem baden korten tijd na het nuttigen van een maaltijd. Het werd wensehelijk geacht, het publiek opmerkzaam te maken op dit aan velen blijkbaar onbekende gevaar. Derhalve heeft de Com missie zich schriftelijk gewend tot den Gezondheidsraad, welke Bij het zwembad in het Zuiderpark is in den loop van dit jaar het aantal kleedcellen aanzienlijk uitgebreid. De Gemeente raad had daartoe in zijn zitting van 30 Maart gelden beschik baar gesteld. Aan de bad- en zweminrichting aan de Mauritskade hebben eenige leden der Commissie nogmaals een bezoek gebracht. Daarbij werd waargenomen, dat een nieuwe filtreerinrichting voor het bassinwater aangebracht was. Overigens bleek niets verbeterd te zijn. De inrichting voldoet niet meer aan de eischen van dezen tijd. Niet onvermeld mag blijven, dat te dezer stede door Burge meester en Wethouders een regeling is ontworpen, waarbij werk- loozen, en onder bepaalde omstandigheden ook hunne gezinsleden, éénmaal per week in de gelegenheid worden gesteld om kosteloos een bad te nemen in een der gemeentelijke badhuizen. Deze regeling, die uit hygiënisch oogpunt ten zeerste mag worden toe gejuicht, trad op 1 November in werking. hooge mate gewenscht voor, dat het bewaren van de kleeren der baders op betere wijze zou geschieden dan in den vorigen zomer het geval was. Op 12 Mei is in antwoord hierop van Burgemeester en Wet houders vernomen, dat besloten was, dit jaar nog geen ingrij pende verandering aan deze zeebadinrichting te doen aan brengen. Eerst na afloop van het zomerseizoen zou worden over wogen, op welke wijze de inrichting verbeterd zou kunnen worden. Burgemeester en Wethouders wenschten ook af te wachten, of de nieuwe inrichting van de kleedruimten in het Gemeentelijk Zeebad te Scheveningen, die voor het eerst in ge bruik zou worden genomen, in de praktijk voldeed. Dit was inder daad het geval. Toen de Sub-commissie voor de zaken betref fende bad- en zweminrichtingen in de Augustusmaand aan het geheel nieuw ingerichte Volkszeebad te Scheveningen een bezoek bracht, verkreeg zij daarvan een in alle opzichten zeer gunstigen io druk. De hoop mag hier dan ook worden uitgesproken, dat Kijkduin in 1932 een inrichting zal krijgen, die in hygiënisch opzicht een vergelijking met de Scheveningsche kan doorstaan. VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 278