12 40 Medische artikelen in dagbladen. Handel in en reclame voor sterk-werkende geneesmiddelen. meermalen in de dagbladen raadgevingen aan het publiek geeft, met het verzoek, een waarschuwing, als boven omschreven, te doen uitgaan. Aan dit verzoek is voldaan. Ook dit jaar werden in een plaatselijk blad meermalen artikelen op medisch gebied aangetroffen, waarvan de inhoud der Commissie ongeschikt voorkwam voor het lezerspubliek van dagbladen. De zienswijze der Commissie ter zake is nogmaals onder de aandacht van den Hoofdredacteur van het betreffende dagblad gebracht. Daarbij is wederom met aandrang verzocht, ter plaatsing aangeboden artikelen op medisch gebied toch vooral aan een strenge keuring te willen onderwerpen, opdat alleen die artikelen, welke een volkomen onschuldig karakter dragen, worden opgenomen. In het vorige jaarverslag is melding gemaakt van een ver zoek, op 23 December 1930 door de Commissie gericht tot het Dagelijkseh Bestuur van de Onderafdeeling van Gezondheids commissies, leden van het Congres voor Openbare Gezondheids- regeling, om door tusschenkomst van de Gezondheidscommissies over het geheele land een onderzoek in te stellen naar den om vang van den verkoop van allerlei niet-onschadelijke genees middelen door anderen dan apothekers. Nadat dit Bestuur aanvankelijk had geantwoord, van meening te zijn, dat de aangelegenheid meer in aanmerking kwam voor eene bespreking op het Gezondheidscongres, is na overleg met het Bestuur van dat Congres besloten, het onderwerp: „handel in en reclame voor sterk-werkende geneesmiddelen” te plaatsen op de agenda der vergadering van bovengenoemde Congres- afdeeling. Het onderwerp is ingeleid door het lid dezer Com missie Dr. J. J. Hofman, die na overleg met eene Sub-commissie de inleiding opstelde en heeft in de den lOden September te Baarn gehouden vergadering gedaohtenwisseling uitgelokt. In het Tijdschrift voor Sociale Hygiëne werd zoowel de inleiding als een verslag van het erover gevoerde debat opgenomen, zoo- dat hier kortheidshalve daarnaar kan worden verwezen. In de vergadering wrerd besloten, aan alle Gezondheidscommissies een circulaire te zenden met het verzoek, gegevens te verzamelen omtrent den verkoop van sterk werkende geneesmiddelen door onbevoegden. Met het oog op de behandeling van het aanhangige VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 279