12 41 Hygiëne in kapperszaken. Hinder van huisdieren. ontwerp-„Geneesmiddelenwet” in de 2de Kamer heeft de Com missie bij schrijven van 18 November op bespoediging van de uitvoering van dit besluit aangedrongen. Klachten van omwonenden over hinder van honden, katten en pluimvee, die bij herhaling door de Commissie zijn ontvangen, gaven haar aanleiding om zich op 19 Maart 1931 tot Burge meester en Wethouders te wenden met een schrijven van den volgenden inhoud: „Herhaaldelijk bereiken onze Commissie klachten over hinder van honden, katten en pluimvee, die in woningen In Februari ontving de Commissie een rapport van de Gezondheidscommissie te Breda over een daar ter stede in gesteld onderzoek naar den hygiënisehen toestand der kap perszaken en kappersgereedschappen. Aan brandgevaar in dergelijke localiteiten, waarnaar de Commissie hier ter stede destijds een onderzoek instelde, heeft men te Breda blijk baar geen aandacht gewijd. Dit Bredasche rapport maakte op een vergadering der Commissie een onderwerp van bespreking uit. Daar een behoorlijke controle op de naleving van hygiënische voorschriften, bij gemeenteverordening voor kapperszaken te geven, in de praktijk niet uit te voeren zou zijn, vond de Com missie geen termen aanwezig om zich voor deze aangelegenheid tot Burgemeester en Wethouders te wenden. Wel is aan den Gezondheidsraad verzocht, in een persberichtje de bezoekers van kapperssalons eens te willen wijzen op de wenschelijkheid met het oog op infectiegevaar van het doen gebruiken van eigen kappersbenoodigdheden. Het is der Commissie niet ge bleken, dat aan dit verzoek gevolg is gegeven. Nadat op de vergadering van leden van Gezondheidscom missies, in September te Baarn gehouden, de misstanden op hygiënisch gebied in kapperszaken besproken waren, nam die vergadering het besluit, dat alle Gezondheidscommissies een onderzotek in de kapperszaken in haar district zouden instellen, waarbij en dit op verzoek van een afgevaardigde van de Haagsehe Gezondheidscommissie tevens op brandgevaar in die inrichtingen zou worden gelet. De verzamelde gegevens zouden moeten worden opgezonden aan den Gezondheidsraad, ter voorbereiding van eventueel te nemen maatregelen. VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 280