12 45 Vermeld dienen nog te worden verzoeken, door de Commissie in November gericht tot den Gezondheidsraad, om door middel van persberichten te wijzen op het gevaar, dat gelegen kan zijn in hulpverleening door ondeskundigen aan door verkeersonge vallen getroffenen, speciaal in geval van been- en schedelbreuk, en op het gevaar, verbonden aan het gebruik van benzine en andere licht ontvlambare stoffen als haarwaschmiddel. Tenslotte moge nog melding worden gemaakt van de ver zending op 15 December van een adres aan Zijne Excellentie den Minister van Waterstaat, waarin, ter voldoening aan een daartoe strekkend verzoek van de Gezondheidscommissie zete lend te Winterswijk, adhaesie is betuigd met een adres van die Commissie in zake het veroorzaken van verkeersongevallen door bestuurders van auto’s en motorrijwielen, die onder den invloed van sterken drank verkeeren. het rijden van tramwagens op de lijn naar Delft. De Directie van de N.V. „Gemengd Bedrijf, Haagsche-Tramwegmaatschap- pjj” stelde een nauwkeurig onderzoek in. Naar aanleiding daar van heeft de Commissie aan den klager kunnen berichten, dat alle wagens, die op bedoelde lijn loopen, nagezien werden en dat verwacht mocht worden, dat deze hinder niet meer zou worden ondervonden. VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 284