12 12 Totaal 11 12 3 4 5 382,25 286,67 608,61 124,— 50,— 106,25 310,— 830,— 1.375,60 1 2 51 50 VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. de Ontvangsten en Uitgaven derfcezondheidscommissie te ’s-Gravenhage over 1930. REKENING van Bijlage B. UITGAVEN. Rekening. Begroeting. Art. Rekening. Begroeting. Art. f 2.000,— f 2.000,— 1 400- f 400,— f 2 r 6.100,— 7.600,— 3 100- 100,— Memorie. 300,— 241,07 ■n 4 6 285,55 400,— 240,— f 6.600,— f 8.100 f 6.600,— f 8.100,— Totaal DER LASTEN VOOR RIJK EN GEMEENTE: OVERZICHT Van het n n n 850,— 150,— 800,— 350,— 100,— n n Aldus vastgesteld in de vergadering der Gezondheidscommissie van 13 Maart 1931. ONTVANGSTEN. --- f 6.100,— 106,25 f 5.993,75 8 9 10 310,— 1.000,— 1.600,- Toelage aan de Secretaris Verplichte pensioensbijdrage voor de Secre taris Presentiegelden der leden Loonen voor personeel Bureaubehoeften, porto’s en andere kleine uitgaven Druk- en bindwerk voor de algemeene zaken der Commissie Kosten van onderzoekingen van allerlei aard, (onderzoek van klachten, voorbe reiding van adviezen), waaronder ver goeding aan deskundigen bij onderzoe kingen Aankoop van boeken, tijdschriften enz. Aankoop van technische hulpmiddelen Kosten voor gebruik van twee kamers als bureau der Commissie en van een verga derzaal in het gebouw Mauritskade no. 9 Abonnement telefoon Onvoorziene uitgaven, mede in geval van te lage raming der posten 2 t/m 11 Batig Saldo Ontvangsten van de gemeente ’s-Gravenhage Batig saldo Uitgaven ten laste der Gemeente. totaal bedrag der uitgaven over 1930 komt derhalve ten laste van de gemeente ’s-Gravenhage het Rijk •^gezien, met de bewijzen vergeleken en accoord bevonden: De Sub-commissie (w. g.) Plet. v. D. Drift. Goedgekeurd door den Raad der Gemeente ’s-Gravenhage in zijn vergadering van 30 Maart 1931. (w.g.~) Bosch van Rosenthal, De Burgemeester. Ter Pelkwijk, de Secretaris. (w.g.~) H. W. Methorst, Voorzitter. H. Nooyen, Secretaris. f 5.993,75 400,— Bijdrage van het Rijk in de toelage aan de Secretaris Bijdrage van de gemeente ’s-Gravenhage ter bestrijding van de uitgaven der Commissie Aandeel van de Secretaris in de verplichte pensioensbijdrage Andere ontvangsten verslag der gezondheidscommissie.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 289