I 24 Personeel der Politie. Raadsbesluiten met betrekking aanzien van het Gemeentepersoneel genomen: tot het Gemeente- personeel. vaststelling van een Verordening tot wijziging van de Ver ordening betreffende de arbeidsvoorwaarden van en het toe kennen van uitkeeringen aan dienstboden, naaisters en keuken meiden bij de Gemeenteziekenhuizen, schoolsehoonmaaksters en werkvrouwen in Gemeentedienst of in persoonlijken dienst van concierges of van andere ambtenaren (11 Mei); uitbreiding van het personeel van het geneeskundig school toezicht met een arts en twee verpleegsters (1 Juni); vaststelling van een Verordening tot wijziging van de Ver ordening, houdende voorschriften omtrent regeling en bezol diging van het onderwijzend personeel en van de kweekelingen aan de Gemeentelijke bewaar- of voorbereidingsscholen (1 Juni); wijziging van het Ambtenarenreglement, het Werklieden reglement en het Verpleegstersreglement (24 Aug.); verwerping van een voorstel betreffende ontslag van de gehuwde vrouw in Gemeentedienst (2 Nov.). Het personeel der Politie was op 31 December 1931 (6 gede- tacheerden inbegrepen) aldus samengesteld: a. actieve politiedienst: 1 hoofdcommissaris, 3 commissaris sen, 13 hoofdinspecteurs, 26 inspecteurs le klasse, 27 inspecteurs 2e klasse, 3 adspirant-inspecteurs, 57 brigadiers, 1125 agenten (waaronder 1 vrouwelijke) en 24 adspirant-agenten; b. administratieve politiedienst: 4 commiezen, 2 bureauchefs A, 9 administratieve ambtenaren B, 3 administratieve ambtena ren A en 20 ambtenaren; c. telephoondienst: 14 telefonisten. De Justitieele Politiedienst werd uitgeoefend door 9 hoofd inspecteurs, 20 inspecteurs, 7 brigadiers en 116 agenten (w.o. 3 belast met transporten). Onder den hoofdcommissaris waren op 31 December bij de afdeeling Brandweer werkzaam: 1 hoofdinspecteur, 3 inspecteurs, 24 brigadiers en 31 agenten. Aan 1 inspecteur 2e kl. en 5 agenten werd in overleg met het Departement van Koloniën verlof verleend buiten bezwaar van de Gemeentekas wegens tewerkstelling op Curacao. De Commissie van Advies, welke tot taak heeft den Burge meester en den hoofdeommissaris van Politie voor te lichten en raad te geven bij het doen van voordrachten of het nemen van besluiten tot het opleggen van straffen van eenig belang ten aanzien van dienaren van politie, behandelde 6 zaken, waarbij betrokken waren 7 agenten. Voor bijzondere plichtsbetrachting enz. werden aan perso neel der politie belooningen toegekend tot een bedrag van f 5.010,47. De volgende besluiten werden door den Gemeenteraad ten J

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 28