12 57 Bijlage E. VERORDENING. Nummer. 1915 20 1925 4 1922 41 1929 4 1920 1 1925 2 1892 54 1919 1919 51 1920 7 1930 20 1930 4 1918 43 Verordeningen der gemeente ’s-Gravenhage, in het belang der volksgezondheid vastgesteld of daarmede in verband staande. Apotheek. (Verordening op de Gemeente Bebouwing van het Willemspark. (Verordening op de Begraafplaats. (Verordening op de algemeene Benzine en petroleum. (Verordening, krachtens art. 4, sub 2° der Hinderwet, betreffend het aan wijzen van een gedeelte der gemeente voor het opriehten, hebben of gebruiken van bepaalde inrichtingen, bestemd tot bewaring van Beroepskeuze. (Verordening tot regeling van de voorlichting bij Bevroren vleesch. (Verordening op den verkoop van buitenlandsch Bewaar- en Voorbereidingsscholen. (Verordening op de (Voorwaarden waarop ten behoeve van bijzon dere subsidie kan worden verleend) Bewaarscholen. (Algem. regelen, in acht te nemen bij den bouw van Bouw- en Woonverordening Bebouwing. (Verordening op de en het gebruik van gronden langs de Jan van Nassaustraat) Bebouwing. (Verordening op de en het gebruik van gronden langs de Zuidwestzijde van den Soheveningscheweg tusschen de Stadhouderslaan en de Helmstraat) Buitengewoon lager onderwijs. (Verordening voor de scholen voor I Jaar. VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. 6

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 294