12 59 VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. VERORDENING. Jaar. Nummer. 1930 5 1902 6 1923 38 1909 9 1931 13 1919 5 1891 4 1916 14 1931 19 1919 1919 55 56 den Gemeentelijken Scheidsgerechtreglement 1923 Schoolartsen. (Verordening regelende de instel- stelling van Slachterijen en andere inrichtingen. (Verordening, krachtens art. 4, le lid, sub 3° der Hinderwet, betreffende het oprichten, hebben of gebruiken van Openluchtscholen. (Verordening voor de gemeen telijke Politieverordening(Algemeene Beinigings- en Ontsmetting sdienst. (Verordening betreffende de uitvoering van den Gemeente lijken (Tarief voor Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting. (Verorde ning betreffende de regeling der werkzaamheden van den Dienst der het Bedrijf der Gemeente werken, den Dienst van het Gemeentelijk Bouw en Woningtoezicht en het Bedrijf der Gemeente- plantsoenen) Straten. (Bepalingen, in acht te nemen bij het over dragen aan de gemeente van gronden voor Uitbreiding van het grondgebied der gemeente ’s-Gravenhage. (Verordening tot uitvoering van art. 11, le lid der Wet van 28 April 1923 (Stbl. No. 170) tot door toevoeging van de gemeente Loosduinen) Verordening, behoorende bij het plan van verbe tering Oud-Scheveningen (ten Z. W. van de Keizerstraat) en houdende regels betreffende de bebouwing en het gebruik van in dat plan begrepen gronden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 296