I 25 bedrijven en diensten. en ziekteverzeke ring. Het Scheidsgerecht voor het Gemeentepersoneel behandelde Scheidsgerecht, in het verslagjaar 9 beroepen, terwijl voorts in 2 gevallen advies werd uitgebracht. Voor bijzonderheden wordt verwezen naar het verslag van het Scheidsgerecht, dat als bijlage 1 aan dit verslag is toe gevoegd. Uit het Boetenfonds werden in 1931 14 bijdragen tot een Boetenfonds, totaal bedrag van f 565,93 verleend, als een tegemoetkoming in de kosten van aanschaffing van uitzetten voor personen, voor wie een verblijf in een ziekenhuis of andere verplégingsinrich- ling wenschelijk werd geacht. Het verslag van het Boetenfonds is als bijlage 2 bij dit ver slag gevoegd. Op 24 Augustus stelde de Raad vast een Verordening betref- Ongeyallen- fende samenloop van wedden en uitkeeringen krachtens de Ongevallenwet. Bij Raadsbesluit van 26 October werd besloten tot opzegging van het lidmaatschap der Gemeente van de Algemeene Be- drijfsvereeniging voor ziekengeldverzekering, gevestigd te Amsterdam. Op 14 December besloot de Gemeenteraad, dat de Gemeente met ingang van 1 Januari 1932 voor haar los personeel zal ver zekerd zijn bij de ziekenkas van den Raad van Arbeid. Het aantal ongevallen in de verzekeringsplichtige bedrijven der Gemeente bedroeg in 1931 826. Omtrent de organisatie der bedrijven en diensten valt het Organisatie van volgende te vermelden. Het aantal motorrijwielen der Politie bedroeg op 31 Decem ber 8, alle met zijspanwagen. In den loop van het jaar werden de 8 motorcombinaties vernieuwd. Mede in verband met de iets lagere aanschaffingskosten werd het tot nu toe gebruikte merk „Indian” vervangen door „Harley-Davidson”-machines. Het aantal automobielen der Politie bleef 6. In den loop van het jaar werden 2 automobielen voor den Justitieelen dienst vervangen door nieuwe wagens. Het aantal paarden der bereden Politie bedroeg op 31 Decem ber 1931 24. Mutaties kwamen in het afgeloopen jaar niet voor. De gezondheidstoestand der paarden was gunstig. De hoeveelheid brandweermaterieel bleef in het jaar 1931 on gewijzigd, behoudens de buitendienststelling van een der hand spuiten te Loosduinen (Halfweg). Voor de bemanning der motorspuiten, geplaatst aan de ver schillende politie-bureaux, was steeds een voldoend aantal goed afgerichte agenten beschikbaar. De oefeningen met het blusch- en reddingsmaterieel, zoomede die op de klimtorens, hadden geregeld plaats.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 29