INHOUD. 1 5. 6. 3 27 31 33 49 49 54 59 61 61 64 71 73 91 109 110 112 Belangrijkste gebeurtenissen in de gemeente ’s-Graven- hage in 1931 HOOFDSTUK Verslag van het Gemeentelijk Scheidsgerecht. Boetenfonds. Stand der Gemeentelijke Fondsen. Staat van door de gemeente ’s-Gravenhage gewaarborgde geldleeningen. Deelneming door de Gemeente in het kapitaal van Maat schappijen enz. Overzicht van door de Gemeente verstrekte geldleeningen (uitgezonderd kasvoorschotten, bouwcredieten en voor schotten, verleend aan Woningbouwverenigingen op grond van de Woningwet). I. Het Bestuur II. Bevolking III. Grondgebied en eigendommen IV. Financiën V. Openbare werken VI. Openbare orde, veiligheid en zedelijkheid VII. Openbare gezondheid VIII. Volkshuisvesting IX. Waterstaat X. Verkeer XI. Landbouw, handel en nijverheid XII. Arbeid XIII. Maatschappelijke steun en voorzorg XIV. Volksontwikkeling en -opvoeding XV. Eerdiensten XVI. Landsverdediging XVII. J ustitie BIJLAGEN. (Eerste gedeelte.) No. 1. 2. 3. 4. Bladz. *5 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 2